Betere lichtbenutting met groen licht

Beschrijving

Over het algemeen wordt er in de tuinbouw belicht met SON-T of met LED lampen, beide met een groot aandeel rood licht. Door andere lichtkleuren, zoals verrood of groen licht gericht te gebruiken, is de morfologie van het gewas, lichtbenutting en assimilatenverdeling zodanig te veranderen dat het gebruik van natuurlijk licht en lamplicht verbeterd wordt. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan aan het sturen van de gewasgroei met rood, blauw en verrood licht. Van de invloed van groen licht op groei en productie is (nog) weinig bekend. Uit een recent EU-project is gebleken dat jonge tomatenplanten onder groen licht meer te strekken dan bij wit licht, waren ze minder groen van kleur en hadden een opener bladstructuur en een groter bladoppervlakte, maar de totale biomassa die geproduceerd werd, was vergelijkbaar met planten onder wit licht. De dag beginnen met een paar uur groen licht, gevolgd door rood licht, leidde bij tomaat tot een iets hogere productie door een hoger gemiddeld vruchtgewicht.

Omdat de efficiëntie van groene LEDs lager is dan die van rode LEDs, is het wenselijk groen licht vooral als stuurlicht in te zetten. Dat betekent in een lage intensiteit, mogelijk gedurende een deel van de dag. Wat de grenzen hierbij zijn, is nog niet bekend.

Dit project moet uitsluitsel geven of groen licht een toegevoegde waarde heeft voor belichting. Er wordt onderzocht hoe groen licht ingezet kan worden om de benutting van het licht voor verschillende gewassen te verbeteren. Groen licht biedt potentie omdat:

  • Groen licht dieper doordringt in het blad en in het gewas.
  • Onder groen licht wordt de bladstructuur opener en verandert de bladstand. Dat zorgt voor een diepere lichtdoordringing in het gewas.
  • Groen licht zorgt voor meer stengelstrekking, en daarmee een opener gewas.

Het onderzoek begint met  een literatuurstudie naar de potentie van groen licht voor de lichtbenutting. De studie moeten leiden tot een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om met groen licht gewassen te sturen en de benutting van licht te verbeteren. Op basis daarvan wordt kasproef opgezet waarin het effect van (additioneel) groen licht op strekking, bladgrootte, bladstand, lichtonderschepping en fotosynthese wordt onderzocht (onder een aantal lichtrcepten in het IDC-LED (WUR).

Met de kennis uit dit project kan tevens de toepassing van LED belichting versneld worden. Door LED kan het elektriciteitsgebruik voor belichting met bijna 30% verlagen ten opzichte van SON-T belichting.

Projectnummer 20050
Startdatum 01-02-17
Einddatum 01-02-18
Afgerond Nee
Budget €93.155
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw ism Philips

Meer onderzoeken en projecten

Meten aan natte schermen

Lopend

In 2016 en 2017 zijn meetprotocollen ontwikkeld om de eigenschappen van schermdoeken te bepalen in het project Energy Saving Screen materials. Het...

Lees meer