Industriestandaard Aardwarmte

Beschrijving

Het project heeft als doel via het opstellen van ‘Industriestandaarden’ en Recommended Practices (RP) de aanpak en uitvoering van geothermieprojecten verder te standaardiseren en (daarmee) te stroomlijnen, hetgeen bijdraagt aan kwalitatief goede en betrouwbare geothermiebronnen.

Resultaten

Het project Industrie Standaarden en Recommended Practices (ISRP) is door DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) uitgevoerd tussen augustus 2014 en december 2016. De doelstelling van het project was te komen tot een invulling  en set van industriestandaarden die specifiek voor de geothermie gebruikt kunnen worden als verdere bijdrage van een effectieve en veilige sector. 

Binnen het project zijn een aantal standaarden ontwikkeld, die toepasbaar zijn in de winningsfase van een geothermie project. Daarnaast is een complete inventarisatie van de toepasbare wet- en regelgeving uitgevoerd en is een basis cursus "opsporen en ontwikkelen" ontwikkeld en gegeven. Omdat de wet- en regelgeving complex is en van oudsher gebaseerd is op de olie- en gasindustrie, is het voor de geothermieketen een uitdaging om te komen tot effectieve standaarden.

De resultaten van dit onderzoek bestaan uit de volgende punten. Informatie hierover kunt u opvragen bij DAGO.

 • Door de vereniging DAGO vastgestelde standaarden, te gebruiken door geothermie-operators
  • 20170303 DAGO industriestandaard geothermie NORM
  • 20170303 DAGO-richtlijn omgang met radioactiviteit
  • 20170303 DAGO Richtlijn ESP inspectie en vervangen
  • 20170303 DAGO Richtlijn Put Opschonen
  • 20170303 DAGO richtlijn aanvraag ontheffing veiligheidsafsluiters.

Alle standaarden zijn te gebruiken in de productiefase (winningsfase). De bestaande geothermie-operators hadden hier het eerst behoefte aan omdat voor de voorbereidings-/boorfase bestaande standaarden vanuit de olie & gas sector door het boormanagement worden toegepast.

 • Een tweedaagse cursus opgezet getiteld ‘Opsporen en Ontwikkelen’. In deze cursus komen onder andere aan de orde het nut en de noodzaak van standaardisatie, het continu verbeteren en de reikwijdte van de verschillende standaarden en richtlijnen. Deze cursus is in juni 2016 voor het eerst gegeven.
 • Voor het vaststellen van nieuw (of verbeterde) standaarden zijn procesafspraken in concept gereed. Deze dienen als een eerste opzet voor de sector en haar stakeholders. 
 • Een complete inventarisatie van de wet- en regelgeving, inclusief een eerste uitwerking in de kaderdocumenten. Hiermee is overzicht ontstaan over de onderwerpen waar standaarden nog verder uitgewerkt kunnen worden. Deze inventarisatie is in het bestand DAGO 2016 overzicht geothermieproject V12.2 in een overzichtelijk schema weergegeven met achtergrondinformatie van de voor een geothermieproject te doorlopen stappen en is bestemd voor operators en aanstormende operators.

Ervaringen tot nu toe
Het gebruik van de genoemde documenten heeft reeds tot de eerste rendementen geleid. Er wordt meer uniform gedocumenteerd en de eerste ervaringen uit het veld zijn positief.

Nieuwkomers hebben aan de hand van de cursus een beter overzicht gekregen waardoor de voorbereidingen voor hun nieuwe geothermieproject beter is verlopen. Over het algemeen ervaren nieuwe operators dat zij aan heel veel zaken aandacht dienen te geven in de voorbereidingsfase en geven zij aan dergelijke documenten en bijeenkomsten als een welkome ondersteuning te ervaren. Dit is niet te kwantificeren, maar het herhalen van een beginnerscursus ieder jaar of iedere twee jaar zal naar verwachting bijdragen aan een betere voorbereiding.

Verder is binnen DAGO belangrijke ervaring opgedaan met het standaardisatieproces en de bijbehorende procesafspraken. Het project ISRP is daarom eerder een eerste stap en heeft inzicht in het volledige proces gebracht. DAGO heeft overigens ook de ontwikkeling van een eigen DAGO Zorgsysteem (voorheen QHSE template genoemd) in gang gezet, dat uiteindelijk te gebruiken valt als standaard door de leden. De template zal als handboek door de vereniging in de toekomst worden onderhouden.

Overdraagbaarheid van de inhoud en toepasbaarheid van de standaarden blijkt een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds omdat de geothermie te maken heeft met veel nieuwe organisaties die geothermieprojecten opstarten en behoefte hebben aan een goede inleiding en veel achtergrondinformatie bij de standaarden. Anderzijds omdat ook andere partijen actief worden in de geothermie, niet alleen private partijen (toeleveranciers, adviseurs) maar ook publieke partijen, op verschillende beleidsniveaus en in verschillende bevoegde gezagen.

Toekomst
De opbouw van industriestandaarden en recommended practices is een continu proces dat door de sector en de volledige keten gedragen moet worden. In de jaarvergadering van 17 februari 2017 is door de leden van DAGO afgesproken om ambities verder te laten toenemen, waarbij verdere opbouw van standaarden één van de prioriteiten is.

Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van het ministerie van EZ, het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron

Projectnummer 20007
Startdatum 01-09-14
Einddatum 30-06-15
Afgerond Ja
Budget €124.872
Uitvoerder DAGO
Document

Meer onderzoeken en projecten