Tomaat fossielvrij met LED; meer is niet altijd beter

Beschrijving

Doel:
Demonstreren van een energiezuinige tomatenteelt met LED belichting, waarbij de warmtevraag grotendeels wordt ingevuld met de inzet van actieve ontvochtiging en de CO2 dosering wordt gelimiteerd. Deze demonstratie levert telers kennis om te kunnen telen met full led en apparatuur voor het terugwinnen van latente warmte.

Projectbeschrijving:
Het afgelopen teeltseizoen is in het project ‘Tomaat naar fossielvrij’ de stap gezet naar een teeltsysteem met volledig LED belichting met een elektragebruik voor belichting van 247 kWh/m2 tot eind april. Dit is een sterke reductie ten opzichte van het jaar ervoor (320 kWh/m2). Dit zorgde er echter wel voor dat de inbreng van warmte is gestegen, waarmee tot nu toe de invulling van de warmtevraag met de warmtepomp 70% bedraagt.  In het verlagen van warmtevraag kunnen nog stappen gemaakt worden middels het stookprofiel, gebruik van de schermen en betere warmteterugwinning.

Ten aanzien van de belichting (280 μmol/m2/s RWB) zijn er vragen opgekomen met betrekking tot de timing, het spectrum en dat de verticale en horizontale lichtverdeling. Dit komt omdat de lichtbenutting lager ligt ten opzichte van het teeltseizoen 2019-20, is er bladschade waargenomen en waren kopdikte en bladlengte hoger dan de gewenste waardes, en groeit het gewas te compact. Ook kan de zetting verbeterd worden door een betere afstemming tussen de inzet van de schermen, klimaat, gedrag van de hommels en timing van de bloemopening. Het voorliggende project zal op deze punten in gaan in de volgende proefopzet:

 • Op 1000 m2 kas bij Delphy zal met 280 μmol/m2/s RWB worden belicht. In één tralie wordt een tweede spectrum ingevoegd met een spectrum samenstelling die meer gaat richting een breder spectrum en een klein aandeel verrood erbij.
 • Voor aanvang van de teelt worden de lampen in de afdeling herverdeeld op c-profielen om de horizontale licht-verdeling te verbeteren.
 • De afdeling is uitgerust met drie schermen, waarbij afgelopen winter is vooral gebleken dat er nog winst valt te behalen in het schermen gedurende de dag.
 • De plantdatum is beoogd rond half september en het ras is nog te bepalen. Afgelopen teelt is gebleken dat de trosafsplitsing en uitgroeiduur onder LED hoger was dan vooraf beoogd, op basis van deze kennis zal de stengeldichtheid worden aangepast.
 • De etmaalstrategie wordt zo aangepast dat er een betere balans is tussen warmtevraag en warmteoogst zodat met name in de donkerste weken van het jaar de netto warmtevraag verlaagd zal worden. Naast de inrichting van het etmaal wordt de etmaaltemperatuur verlaagd naar een basis van 19.5 – 20 °C.
 • De grenzen voor de inzet van de actieve ontvochtiging worden verruimd, hierdoor kan er in de winter gedurende de dag nog meer warmte geoogst worden.
 • Om de kwaliteit van zetting te verbeteren zullen een aantal elementen in de teeltstrategie worden meegenomen, zoals opening hommelkasten, tijden van de belichting en schermgebruik. De hommelactiviteit wordt gemonitord.
 • De CO2-doseercapaciteit wordt beperkt op basis van de berekende luchtuitwisseling en deze teruggebracht van maximaal 150 kg/ha/uur naar maximaal 100 kg/ha/uur.
 • Er zal de gebruikelijk gewasmetingen gedaan worden per lichtrecept, de aanmaak en verdeling van de droge stof, houdbaarheid en op twee momenten de fotosynthesemetingen.
 • Gedurende de teelt wordt wekelijks de opname van de verschillende voedingselementen geanalyseerd en bijgestuurd. Hiermee kan ook de twee spectra vergeleken worden.
 • Middels lichtmetingen wordt de LAI bepaald en vastgesteld in welke mate het lichtspectrum en de teeltstrategie (onder andere stengeldichtheid) de lichtdoordringing in het gewas kan verbeteren.
Projectnummer 20184
Startdatum 01-03-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €451.963
Uitvoerder Delphy ism WUR Glastuinbouw en Groen Agro Control

Meer onderzoeken en projecten