Nieuwe semi-transparante PV: een match met de NL glastuinbouw?

Beschrijving

Doel:

Evalueren of opkomende semi transparante fotovoltaïsche (PV) technologieën haalbaar zijn voor de Nederlandse glastuinbouw door effecten op energieopwekking, energiebesparing en gevolgen voor de productie in te schatten.

Toelichting:

Semi transparante fotovoltaïsche cellen kunnen selectief het ene deel van het zonnespectrum absorberen en het andere deel doorlaten voor het gewas eronder. Tot nu toe zijn deze technieken vaak alleen op kleine schaal in laboratoria gedemonstreerd en/of niet interessant omdat het licht voor elektriciteit opwekking nuttiger gebruikt kan worden voor het gewas.  Momenteel komen sommige van deze technologieën echter daadwerkelijk als producten op de markt waardoor de vraag relevant wordt of deze technologieën een toegevoegde waarde hebben voor de kassen in Nederland. Voorbeelden zijn Brite Solar, Soliculture en Physee, waarvan eerstgenoemde van plan is om een proefkas te bouwen.

Aanpak:

  • WP1 materialen en informatie verzamelen: fabrikanten zullen worden benaderd en verzocht om een monster te leveren om te onderzoeken, aan hen zal tevens gevraagd worden welke optimalisatiestappen zij reeds hebben gemaakt en welke nog kunnen worden gemaakt en er zal expliciet om instemming worden gevraagd met het publiekelijk dissemineren van de resultaten, zonder deze instemming zal een product niet mee worden genomen in dit onderzoek.
  • WP2 metingen:  De hemisferische PAR transmissie, loodrechte NIR transmissie en thermisch infrarode emissie zal worden bepaalt in het WUR lichtlab
  • WP3 berekeningen: Met behulp van KasPro en rekenmodellen in de KWIN zal het verwachtte effect van het inpassen van deze techniek op de teelt en de bedrijfsbalans worden berekent.
  • WP4 rapportage: de verzamelde metingen en berekeningsresultaten zullen worden gerapporteerd in een eind rapport.

Resultaten

Voor de productie van zowel tuinbouwgewassen als van elektriciteit uit fotovoltaïsche (PV) cellen is licht nodig. Omdat het beschikbare zonlicht niet altijd efficiënt wordt omgezet in tuinbouwproducten is er soms ruimte om dit licht te gebruiken voor de productie van elektriciteit. Wageningen University & Research heeft in opdracht van Kas als Energiebron onderzocht of hiervoor semitransparante PV-cellen kunnen worden ingezet. Voorlopige conclusie is dat geen van de geteste panelen al rendabel is in te zetten in de glastuinbouw.

Met behulp van simulatiemodellen is berekend in hoeverre semi-transparante PV-panelen in het kasdek invloed hebben op de productie en energiebehoefte van verschillende tuinbouwgewassen. Drie verschillende typen op de markt beschikbare semi-transparante PV-panelen zijn doorgemeten en geëvalueerd.

Projectnummer 20127
Startdatum 01-05-19
Einddatum 30-09-20
Afgerond Ja
Budget €35.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten