Vijf nieuwe onderzoeken gestart in Kennisagenda Aardwarmte

Er zijn 5 nieuwe onderzoeken gestart in de Kennisagenda Aardwarmte. Het gaat om de volgende onderzoeken:

1. Asset Management for Geothermal Energy Systems in the Netherlands
De exploitanten van aardwarmtebronnen in Nederland hebben behoefte aan verdere verbetering van het beheerssysteem voor hun onder- en bovengrondse installaties op basis van een evaluatie van de huidige praktijk. Het gaat bijvoorbeeld om analyses van de technische staat van (delen van) de installatie, de bijbehorende planning en bewaking van onderhoud en de beheersing van materiaalkosten gedurende de hele levenscyclus van de bronnen.

Lees meer over dit onderzoek.

2. Aardwarmtesysteem met één boorgat (One hole geothermal systems)
De huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn doubletsystemen, bestaande uit een productie- en injectieput. Systemen met één boorgat (one hole geothermal systems) zijn in onderzoek en worden hier en daar toegepast. In dit project worden de toepassing en haalbaarheid van de verschillende uitvoeringsvormen (open/gesloten, diep/ultradiep) geanalyseerd en beoordeeld. Daaruit volgen aanbevelingen voor gebruik van deze nieuwe techniek.

Lees meer over dit onderzoek.

3. Contract management Geothermie
De opsporing en winning van aardwarmte is voor veel vergunninghouders geen ‘core business’, maar ze zijn wel verantwoordelijk voor wat hun (sub)contractors doen. Dit project biedt vergunninghouders een raamwerk voor de overall-projectorganisatie en de met de verschillende contractors te sluiten overeenkomsten, zodat duidelijker wordt ‘wie doet wat wanneer en wie is waarvoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk’.

Lees meer over dit onderzoek.

4. Productieverbetering aardwarmteprojecten met gebruik van bestaande brongegevens
In dit project gaat men na welke informatie de geothermische operators veelal wél en welke nog níet uit de beschikbare putdata halen. In het rapport zal worden aangegeven hoe deze aanvullende informatie te verkrijgen is en wat de meerwaarde daarvan is voor hemzelf en eventuele (toekomstige) projecten in de buurt.

Lees meer over dit onderzoek.

5. Specificaties Geologisch Onderzoek
Er is behoefte aan het beter afstemmen van de berekeningswijzen van geologische modellen (resulterende in P90, P50 enzovoorts) voor de diverse aanvragen zoals SDE+ en Garantiefonds. TNO- AGE zal een uniforme meer gedetailleerd geologische rapportagevereiste opstellen, bruikbaar voor zowel Garantiefonds en SDE+. Bij de implementatie is draagvlak bij en afstemming met de betreffende geologische adviesbureaus van belang. IF Technology en Panterra voeren gezamenlijk een Second Opinion/ uitvoeringstoets uit, mede met het oog op acceptatie en de ‘werkbaarheid’.

Lees meer over dit onderzoek.

Kennisagenda Aardwarmte
Eind 2014 zijn LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ) met partijen uit de keten de kennisagenda aardwarmte gestart. Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO en EZ daar € 500.000 per jaar voor in. Samen met de € 450.000 vanuit het bestaande EZ-programma met TNO, is daarmee bijna 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de kennisontwikkeling van aardwarmte. Lees <link duurzame-energie aardwarmte ik-heb-al-een-bron kennisagenda-aardwarmte>hier meer over de Kennisagenda Aardwarmte.

Meer nieuws