Takkwaliteit moet beter blijkt uit eindrapport De Perfecte Chrysant

Uit het eindrapport De Perfecte Chrysant blijkt dat de takkwaliteit verbeterd moet. Wel is het warmteverbruik veel lager dan verwacht en de warmteoogst veel hoger. Hierdoor kan de teelt met een halvering van de koelcapaciteit ook zonder aardgas worden uitgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Delphy en WUR Glastuinbouw bij het Improvement Centre.

In 2017 zijn bij Delphy Improvement Centre vier chrysantenteelten uitgevoerd op 1000 m2. Het doel was om jaarrond het warmteverbruik onder de 15 m3/m2 aardgas te houden en dat dit ingevuld wordt door de warmteoogst (koeling) middels warmtepomp en aquifers. Ook was het streven om niet meer dan 25 kg CO2 te verbruiken, 121 kWh per m2 per jaar en 5% meer productie ten opzichte van de praktijk. De belangrijkste middelen om deze doelstelling te bereiken zijn hybride belichting (totaal 170 μmol/m2.s), diffuus glas, 3 schermen en 8 luchtbehandelingskasten met een koelvermogen van ±100 W/m2.

Veel minder warmte nodig
Uit de resultaten blijkt dat het verbruik jaarrond van CO2 en vooral warmte (11 m3/m2 per jaar) lager is dan volgens berekeningen. De hoeveelheid geoogste warmte (koeling) is veel hoger geweest (17 m3/m2) dan de simulatie en de hoeveelheid belichting is vrijwel gelijk. Het lage warmtegebruik heeft vooral te maken met een hoge isolatiewaarde van de schermen, het accepteren van een hoge RV en het ontbreken van een minimum buis. Doordat er veel meer warmte geoogst is dan nodig, is er veel minder koelcapaciteit nodig. Ook is dit belangrijk om de aquifer in balans te houden wat ook nodig is voor de wetgeving. Er zal dan 50% minder gekoeld worden, wat ook in het vervolg van de proef toegepast zal worden. Wel betekent dat er ca. 10 kg/m2 aan ‘verloren’ gaat aangezien er meer geventileerd moet worden. De kas kan jaarrond dan met 31 kWh/m2 aan elektriciteit verwarmd worden.

Productie kg/m2 hoger
Ondanks een lagere lichttransmissie van de proefkas dan de praktijk was de productie in de teelten 1, 2 en 4 ongeveer 7% hoger in kg/m2 ten opzichte van twee referentiebedrijven. Teelt 3 bleef 30% achter door een slechte, ongelijkmatige weggroei. De reactietijd was tijdens teelt 2 en 3 korter dan bij de referentiebedrijven. Dit is te verklaren door de lagere nachttemperatuur dankzij de koeling.

De hogere productie bij teelt 1, 2 en 3 is vooral te danken aan de 13% hogere plantdichtheid dan bij de referentiebedrijven. Het takgewicht van teelt 1, 2 en 4 lag echter ± 6% lager. De takkwaliteit is door de telers dan ook niet altijd positief beoordeeld. Met name de bloemkwaliteit en het aantal zijscheuten konden beter. De lage nachttemperatuur tijdens de start van de KD, maar ook luchtbeweging langs het gewas, veroorzaakt door de luchtbehandelingskasten, werden daarbij gezien als boosdoener. Hier wordt in de vervolgproef rekening mee gehouden.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 10% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

Meer nieuws