Scherpere CO2-emissieruimte glastuinbouw wordt gehaald dankzij besparing en verduurzaming

De CO2-afspraken voor de glastuinbouwsector zijn geëvalueerd. Deze afspraken bestaan uit het CO2-sectorsysteem, het CO2-convenant uit 2012 en de CO2-emissieruimte 2020. De convenantspartijen, de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Financiën en LTO Glaskracht Nederland, hebben de evaluatie uitgevoerd.

Als gevolg van de evaluatie is de CO2-emissieruimte aangescherpt van 6,2 tot 4,6 Mton door een technische correctie voor de vermindering van WKK-netlevering en krimp van het glastuinbouwareaal. Meer hierover leest u in de brief van staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer en het persbericht van LTO Glaskracht Nederland

Uit de evaluatie blijkt dat de afspraken tot en met 2016 zijn nagekomen en dat de benodigde regelgeving voor het CO2-sectorsysteem en de CO2-emissieruimte in werking is en functioneert. Onder meer is per 2015 het CO2-sectorsysteem verbeterd doordat ook kleine bedrijven bij overschrijding van de emissieruimte gaan meebetalen en doordat de emissie vanuit WK-installaties voor elektriciteitslevering aan het net eronder gebracht is. De grote bedrijven die deelnemen aan het EU ETS blijven uitgezonderd van het CO2-sectorsysteem.

Minder netlevering met warmte kracht en minder areaal
De aanscherping van de CO2-emissieruimte 2020 is een technische correctie voor de vermindering van WKK-netlevering en het teruggelopen areaal. In de glastuinbouwsector staat circa 2700 MWe Warmte Kracht Koppeling (WKK) opgesteld. Met de WKK’s levert de glastuinbouwsector elektriciteit, warmte en CO2 met een hoog totaalrendement. Naast het directe verbruik op de bedrijven levert de sector elektriciteit aan het net met een zeer lage CO2-uitstoot. Tot enkele jaren geleden werd circa 10% van de nationale elektriciteitsconsumptie geleverd vanuit de sector. Door de verslechterde elektriciteitsmarkt loopt deze netlevering fors terug en wordt dit opgevangen door minder efficiënte grote centrales en wind- en zonneparken.

Naast de WKK-netlevering loopt ook het areaal in de glastuinbouw fors terug met meer dan 10% ten opzichte van de verwachting ten tijde van het CO2-convenant. Op dezelfde oppervlakte kas worden echter steeds hogere producties gehaald, waardoor de totale productiewaarde van de sector op peil blijft en de energie efficiency toeneemt. Mocht blijken dat de WKK-netlevering en de ontwikkeling van het areaal richting 2020 anders uitpakken dan kan dat opnieuw aanleiding zijn om de CO2-emissieruimte aan te passen. 

Toename besparing en verduurzaming
Ook door energiebesparing en verduurzaming neemt de CO2-emissie in de glastuinbouw af. Het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken levert hier een grote bijdrage aan met de concrete aanpak van geothermie en het project ‘Het Nieuwe Telen’. Dit is ook vorige week gepubliceerd.

Uitgangspunt van het CO2-convenant 2012 was dat deze resultaten, ook na technische correctie van het 2020-doel, ten goede komen aan de sector. Uit de door Wageningen Universiteit uitgevoerde prognose blijkt dat door energiebesparing en verduurzaming de sector onder de aangescherpte CO2-emissieruimte 2020 van 4,6 Mton zal uitkomen. In 2011 werd nog verwacht dat de glastuinbouw het oude doel van 6,2 Mton, niet zou halen. Daarmee is de sector zeer succesvol in de aanpak van de CO2-emissie en wordt de kracht bewezen van het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws