Resultaten verschillende lichtkleuren op plagen en biologische bestrijders

Marjolein Kruidhof (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

In een duurzaam teeltsysteem met LED is het cruciaal dat het gewas gezond wordt gehouden. Natuurlijke vijanden en een weerbaar gewas zijn daarbij essentieel. In het project ‘LED licht bij zonlicht’ wordt daarom niet alleen onderzoek gedaan naar de respons van het gewas op lichtkleuren, maar wordt ook gekeken naar de effecten van licht op plagen en biologische bestrijders. De resultaten laten zien dat het LED spectrum, tegen een achtergrond van een lage intensiteit natuurlijk zonlicht, een duidelijke invloed kan uitoefenen op zowel biologische bestrijders als plantweerbaarheid tegen plagen.

Hoger aandeel rood remt zoekactiviteit van de sluipwesp Aphidius ervi
Aphidius ervi is een sluipwesp die bladluis bestrijdt en met name de grotere soorten zoals aardappeltopluis en boterbloemluis. Eén van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van sluipwespen bepaalt is de zoekactiviteit naar haarden die verspreid in het gewas voorkomen. Over de invloed van licht op deze zoekactiviteit is echter weinig kennis beschikbaar. Binnen het onderzoek ‘LED licht bij zonlicht’ is onderzocht hoe sterk de zoek- en parasiteringsactiviteit van Aphidius ervi wordt beïnvloed door het lichtspectrum. Uit de proef bleek dat de sluipwesp Aphidius ervi beter presteert bij een lager aandeel rood in het spectrum. De zoekactiviteit en de parasitering van bladluis door deze sluipwesp was maar liefst twee keer zo hoog onder een ‘wit’ LED spectrum met gelijke hoeveelheden rood, groen en blauw ten opzichte van een rood-blauw LED spectrum met 95% rood licht. De zoek- en parasiteringsactiviteit bij een rood-groen-blauw LED spectrum met 75% rood licht lag hier tussenin.

LED spectrum duidelijke invloed op plantweerbaarheid chrysant tegen trips....
Voor de plantweerbaarheid van chrysant tegen trips bleek juist een hoog aandeel rood in het spectrum gunstig. In twee chrysantencultivars werd maar liefst 2.5 – 3.5 keer zo weinig trips-schade gevonden bij de spectra met voornamelijk rood licht in vergelijking tot het ‘witte’ LED spectrum.

.... maar dit effect verandert in planten met eitjes van de roofwants Orius laevigatus
Interessant genoeg kon het nadelige effect van het witte LED spectrum worden opgeheven wanneer preventief een hoge dichtheid van Orius laevigatus aanwezig was in het gewas. De eileg van Orius in het plantenweefsel bleek de plantweerbaarheid van chrysant aan te schakelen met als gevolg een onder het ‘witte’ LED spectrum net zo hoge mate van plantweerbaarheid als onder de RB spectrum en RGB spectrum.

Het onderzoek tot dusver geeft aan dat lichtspectrum een grote rol kan spelen bij plantweerbaarheid en het gedrag van natuurlijke vijanden. Daarom is het van belang om deze effecten bij het ontwikkelen van lichtrecepten voor de tuinbouw mee te nemen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron met een bijdrage in de lampen en aansturing daarvan van Signify.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws

Subsidiebedragen EG verhoogd

In aanvulling op het bericht over het beschikbare budget en de openstellingdatum heeft het ministerie van LNV verdere details over de EG-regeling...

Lees meer