Reeks nieuwe projecten voor Kas als Energiebron

Na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas in oktober de volgende projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron.

Het betreft de onderstaande projecten:

Bromelia onder LED
Doel van dit project is het vinden van het juiste lichtspectrum voor LED in de bromeliateelt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het juiste LED-spectrum kiezen voor een goede plantkwaliteit tegen zo laag mogelijk elektraverbruik en investeringen.

CO2 uit buitenlucht – evaluatie Antecy pilot
Het bedrijf Antecy heeft een Air Capture technologie ontwikkeld gebaseerd op adsorptie van CO2 uit lucht op geïmpregneerde actieve kool en desorptie van de CO2 middels een combinatie van temperatuurverhoging en vacuüm condities. Doel is evalueren van de technologie en testen van de pilot plant en analyse.

Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk
Doel is zowel de ondernemer te ondersteunen bij het leren omgaan met de nieuwe technologie (vooral ten aanzien van de teelttechniek) als een objectieve monitoring om verbeteringen en aanpassingen voor vervolg ontwikkelingen te bevorderen en om duidelijke informatie ten behoeve van volgers (collega-telers) te kunnen presenteren. Jaarlijks worden de te monitoren installaties/bedrijven geselecteerd.

BEST kan beter
Dit onderzoek draait om een winterframbozenteelt in de BEST greenhouse met een laag verbruik van energie, CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen, met een verdere verbetering van de productie en gewas- en productkwaliteit. Daarnaast wordt onderzocht wat andere potentiele gewassen voor dit kastype zijn, waarbij een zomer- en herfstteelt van een alternatief gewas wordt getest. 

Duurzaam sturen met licht
Wat is het effect van een zeer hoge Hortiscatter (50-100%) op kasklimaat en gewasgroei bij dezelfde hoeveelheid licht? Hoe kan de benutting van zonlicht en lamplicht worden verbeterd? Hiervoor is kennis nodig van LED lichtkleuren op plantvorm, lichtonderschepping en groei. Dit wordt gedaan voor een aantal perkplanten en potplanten.

Fossielloze en duurzame Demokas demonstraties 2020
Doel is demonstratie van fossielvrije en emissieloze teelten met vier gewassen: gerbera, potanthurium, freesia en aardbei. Telers kunnen nu al hun voordeel doen met onderdelen van de kennis zonder al volledig over te schakelen op fossielvrije en emissieloze teeltwijze. De fossielvrije verwarming van de kassen is ontworpen op winning van kaswarmte uit ontvochtiging en eventueel kaskoeling. Alle gewassen worden belicht met full LED.

Gewasverdamping bij de kop II
Doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. Uitbreiding van het gewasverdampingsmodel met rekenregels per bladlaag, om de gewasverdamping in het educatieve simulatieprogramma Kassim nauwkeuriger en adequater te benaderen. 2. Beter inzicht in de gewasverdamping en de gevolgen van maatregelen daarop kan nu al in de praktijk helpen bij het terugdringen of nauwkeuriger bepalen van de inzet van warmte (minimumbuis) voor gewasactivering.

Energiemonitor Glastuinbouw 2018-2020
Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende invloedfactoren. In 2019 worden de resultaten van het kalenderjaar 2017 definitief gemaakt en worden voorlopige resultaten van kalenderjaar 2018 geraamd.

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV-middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop, door de Stichting Kennis in je Kas (KijK)  en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.

Het programma Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken.

Meer nieuws