Onderzoek naar veilig schoonmaken anti-reflectie glas

Teeltbedrijven passen op hun kas meer en meer glas toe met anti-reflectie coatings (AR) en oppervlaktebehandelingen. Daarbij vragen ondernemers zich ook in toenemende af welke manier het beste, snelste en veiligste is om het kasdek te reinigen. Zijn glasreinigingsmiddelen hiervoor geschikt zonder de werking van de AR coating aan te tasten, dus zonder de hemisferische lichttransmissie te verlagen? Een nieuw onderzoekstraject moet antwoorden geven.

 

Ondernemers vragen zich bovendien af hoe effectief een glasreiniger is met betrekking tot het verwijderen van diverse soorten vuil, dus of de reiniger in staat is de oorspronkelijke hemisferische lichttransmissie te bereiken.
Deze vragen moeten eerst worden beantwoord door middel van vooronderzoek (variatie vervuiling en meetmethodes) en een inventarisatie middels interviews en workshops met toeleveranciers en telers. Afhankelijk van de uitkomsten kan aansluitend een vervolgonderzoek worden vormgegeven, om de vraag te beantwoorden hoe een kasdek met een AR-coating effectief en veilig kan worden gereinigd.

Tweeledig doel
Het uiteindelijke doel is tweeledig:

  1. Dat telers de juiste informatie beschikbaar hebben, zodat zij weten hoe zij hun kasdek met AR-coating effectief en veilig kunnen schoonmaken;
  2. Dat toeleveranciers ­­mogelijkheid hebben (nog beter) geschikte middelen te adviseren en/of te ontwikkelen

Aanpak
In een eerste verkenningsronde wordt kennis over de meest voorkomende types vuil en de meest gebruikte schoonmaakmiddelen en -methoden verzameld. Dat gebeurt door middel van interviews met telers en toeleveranciers en het raadplegen van bestaand onderzoek. Daarnaast nemen onderzoekers monsters van een vuil kasdek en het mengsel van water, vuil en reinigingsmiddel dat bij het schoonmaken van het kasdek van het dek afstroomt. Doel is om uiteindelijk een type standaardvuil vast te kunnen stellen. Er wordt een standaardvuil vastgesteld met een zo breed mogelijk scala van aangetroffen verontreinigingen.
 

Vervolgstappen onderzoek
De verzamelde informatie moet leiden tot een overzicht van de huidige kennis, die beschikbaar wordt gesteld aan het bredere publiek. Tuinders kunnen op dit punt daardoor al rekening houden met de meest recente inzichten van dat moment. Ook komen op deze manier de gaten in de kennis in beeld. Er wordt bovendien een workshop georganiseerd met telers en toeleveranciers, om hun kennis en input ook weer te kunnen gebruiken voor de vervolgstappen van het onderzoek.

Mogelijke onderzoeksmethode
Onderzoekers brengen vervolgens het standaard vuil aan op glasmonsters en zoeken in het WUR Lichtlab naar een onderzoeksmethode om de effectiviteit en veiligheid van de verschillende reinigingsmiddelen en -methodes te testen. In een tweede bijeenkomst met telers en toeleveranciers krijgen belangstellenden een overzicht van de vergaarde kennis en een schets van een mogelijke onderzoeksmethode. Tevens wordt het vervolgproject besproken. Deze bijeenkomst is vooral gericht op de toeleverende industrie en geïnteresseerde telers, zodat alle stakeholders input kunnen leveren en mede richting kunnen geven aan een vervolgproject.
Telers en toeleveranciers die input willen leveren, kunnen contact opnemen met Silke Hemming van WUR.

Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw en is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van het Ministerie van LNV en Stichting KijK in samenwerking met Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws