Onder voorbehoud: mogelijk uitbreiding subsidiabele technieken EG regeling

Klaas de Vries (ministerie LNV)

Het ministerie van LNV heeft het voornemen om de EG regeling met een drietal nieuwe technieken uit te breiden. De Europese Commissie toetst deze technieken aan de staatssteunregels. Onduidelijk is of deze technieken worden goedgekeurd voor de openstelling van de EG regeling die loopt van 1 april 2021 tot 1 december 2021. Mogelijk kan voor deze technieken pas later dan 1 april, maar wellicht nog wel tijdens deze openstelling, een aanvraag ingediend worden.

In dit bericht wordt onder voorbehoud op hoofdlijnen deze nieuwe technieken beschreven. Deze hoofdlijnen kunnen onder andere aan de hand van de uitkomst van het goedkeuringsproces van de Europese Commissie nog worden aangepast. Daarnaast is er een mogelijkheid dat de voorgestelde wijzigingen geen doorgang vinden. Om die redenen kunnen geen rechten worden ontleend aan de tekst in dit bericht.

Drie technieken toegevoegd
De technieken die deel uitmaken van de huidige goedgekeurde regeling blijven subsidiabel en de verwachting is dat de huidige voorwaarden voor die technieken van kracht blijven.
Het voornemen is de volgende drie technieken aan de regeling toe te voegen:

  1. Hoge druk vernevelinginstallatie ten behoeve van kaskoeling. Hierbij wordt waarschijnlijk een voorwaarde gesteld aan de maximale druppelgrootte van de nevel. De reden hiervoor is dat een te grote druppel mogelijk schade aan het gewas kan veroorzaken.
  2. Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating. Met de voorgenomen eisen aan het glas wordt een optimale mix gerealiseerd van lichtdoorlatendheid- en isolatie-eigenschappen. Door de regeling voor deze categorie open te stellen, kunnen kassen die nu te laag zijn voor het plaatsen van een energiescherm worden verhoogd. Zo kan een energiescherm worden geïnstalleerd en energie worden bespaard.
  3. Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen. Het voornemen is dat hybride systemen niet worden gesubsidieerd. Dit omdat de kans aanwezig is dat bij hybride systemen, bijvoorbeeld door verhoging van het lichtniveau, geen tot weinig energie wordt bespaard.

Eisen aan LED-verlichting
Waarschijnlijk zullen de volgende eisen aan de LED-verlichting worden gesteld:

  1. Het totale geïnstalleerd vermogen aan LED-belichting in een kas ten opzichte van het huidige vermogen van SON-T voor het gewas. Deze voorwaarde dient ervoor te zorgen dat er door installatie van LED-belichting energie wordt bespaard.
  2. De efficiëntie van de LED-belichting.
  3. Het spectrum met eisen aan aandeel van lichtkleuren, waarbij rekening wordt gehouden dat planten, natuurlijke bestuivers en plaagbestrijders en mensen kunnen worden beïnvloed door het ontbreken van een deel van het lichtspectrum, of een te hoog percentage van een deel van het spectrum. Daarom wordt waarschijnlijk een minimale eis voor het aandeel groen in het spectrum in de regeling opgenomen en een maximale eis voor het aandeel blauw.

Voor het vaststellen van subsidiebedragen voor de drie genoemde technieken, zal rekening worden gehouden met maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak en een maximum subsidiebedrag per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband.

Publicatie Staatscourant
Zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 14 december 2020 is er een openstelling van de EG regeling van 1 april 2021 tot 1 december 2021. Wanneer er op 1 april nog geen uitsluitsel is over het voorstel om de EG regeling uit te breiden met de drie genoemde technieken, zal de regeling wel worden opengesteld voor de technieken die subsidiabel zijn onder de momenteel goedgekeurde subsidieregeling.
Nadere informatie met betrekking tot de uitbreiding van de EG regeling volgt via publicatie in de Staatscourant als deze formeel is goedgekeurd. Op zijn vroegst kunnen vanaf de dag na deze publicatie subsidieaanvragen worden ingediend met betrekking tot aan de regeling toegevoegde technieken, als er op dat moment een openstelling van de regeling is of tijdens een volgende openstelling van de regeling.
Zoals aangegeven is alles dat in dit bericht te lezen is onder voorbehoud. Bij goedkeuring van het voorstel om de EG regeling uit te breiden kan de te publiceren regelingstekst verschillen van de beschrijvingen in dit bericht.

 

Meer nieuws