Samenwerken aan een intelligente aansturing van belichting in het 'Masterplan licht'

De glastuinbouw heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren. Om dit te realiseren wordt in gezet op meerdere sporen. Een daarvan is het verlagen van het energiegebruik door een intelligente aansturing van de assimilatiebelichting, waarmee anders, minder en slimmer belicht kan worden. Dit is de doelstelling van het “Masterplan Licht” dat begin 2024 gestart is. In het Masterplan Licht werken de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, Improvement Centre, Plant Lighting en Glastuinbouw Nederland samen, met financiering door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Stichting KIJK.

Met LED belichting is al 50% elektriciteit te besparen ten opzichte van SON-T belichting, zeker nu de efficiënties van LED armaturen oplopen richting de 3.9 µmol/J. Om volgende stappen te maken in het reduceren van het elektriciteitsgebruik voor belichting moet effectiever gebruik gemaakt worden van zonlicht en moeten het aantal belichtingsuren teruggebracht worden, moet meer gedimd worden wanneer dat mogelijk is, en zou lichtintegratie toe gepast kunnen worden.

Over hoe we dat goed zouden kunnen doen zonder nadelige gevolgen voor productie en productkwaliteit is nog heel weinig bekend. Daarom wordt in het Masterplan Licht plantfysiologische kennis ontwikkeld over hoe en wanneer een gewas licht het meest effectief gebruikt, hoe verschillende gewassen om kunnen gaan met lichtwisselingen en op welke tijdschaal. Eén van de vragen hierbij is of het aanhouden van een stabiel lichtklimaat beter is voor het gewas dan wisselende omstandigheden. En hoe het kasklimaat verder afgestemd moet worden op deze lichtniveaus, op een energiezuinige manier die goed is voor het gewas en de teeltdoelstelling.

In het eerste werkpakket van het Masterplan Licht worden interviews gehouden met telers, voorlichters, onderzoekers en toeleverende industrie. Daarnaast wordt de bestaande kennis over de effecten van (wisselende) lichtniveaus op het gewas verzameld, en worden de kennishiaten geinventariseerd. Dit vormt de basis voor de experimenten die in de volgende werkpakketten zullen worden uitgevoerd bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, Improvement Centre en Plant Lighting. In de komende maanden zal er regelmatig over dit project gecommuniceerd worden, waarbij zoveel mogelijk kennis over gebruik van licht en belichting in de tuinbouw gedeeld zal worden.

Meer nieuws