LEI: CO2 emissie glastuinbouw daalt sterk

De CO2 emissie van de glastuinbouw is sterk gedaald. Dat blijkt uit de LEI energiemonitor over 2014, waarin het LEI ook constateert dat de CO2-emissie onder het doel van 2020 zit. Er zijn positieve trends te zien bij duurzame energie en besparing.

Dit is een mooie prestatie waar de glastuinbouwsector trots op kan zijn. De hoofdfactoren zijn de krimp van areaal en de lagere stroomverkoop uit de WKK’s vanwege de situatie op de energiemarkt. Maar ook lijken zich een aantal gunstige trends af te tekenen. Ten eerste een versnelling van de inzet van duurzame energie, vooral door aardwarmteprojecten. In 2014 is 50% meer duurzame energie gebruikt dan het jaar daarvoor. Ten tweede zien we een daling van het energiegebruik per m2. Er is sprake van intensivering door toename van belichting, maar dat wordt méér dan gecompenseerd door de afname van het warmtegebruik via energiebesparing en extensivering. Kortom, de sector gebruikt steeds minder aardgas. Dat wordt ook geconstateerd in de Nationale Energieverkenning 2015, waarin ook staat dat de energiebesparingsdoelstelling voor 2020 binnen bereik is.

Evaluatie CO2 doel
Sector en overheid hebben in hun energieafspraken staan dat in 2016 de aanpak en de vorderingen worden geëvalueerd. Voor het CO2 doel (6,2 Mton) wordt dan gekeken naar het effect van areaal- en WKK-afname. Dit zijn geen effecten van de energieaanpak. In 2011 is afgesproken dat de CO2 doelstelling nader bezien moet worden als dit gezamenlijke effect groter is dan 0,5 Mton.  

Succesvolle aanpak
Vanuit het programma Kas als Energiebron wordt besparing en verduurzaming ondersteund met kennis- en techniekontwikkeling en telers blijken dat met succes op te pakken en toe te passen op hun bedrijf, zoals met Het Nieuwe Telen. Volgend jaar gaan LTO Glaskracht en EZ om tafel om over voortzetting van Kas als Energiebron te praten. Met de lange termijn ambitie van een rendabele klimaatneutrale glastuinbouw in 2050 in het oog, gaan we het vizier richten op een aanpak naar 2030. Een voorbereidende analyse is reeds gemaakt.

Bekijk de Energiemonitor 2014, het persbericht van het LEI en een toelichtende infographic.

De Energiemonitor wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron,  het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming  in de glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws