Kabinetsimpuls Kas als Energiebron, CO2-afvangst en Aardwarmte

Jolanda Mourits (ministerie van LNV)

Het kabinet trekt dit jaar 300 miljoen euro extra budget uit om klimaatdoelstellingen te realiseren. Voor de glastuinbouw komt er een extra bijdrage van 23 miljoen euro voor Kas als Energiebron. Daarnaast wordt 12 miljoen vrijgemaakt voor CO2-afvangst en 22 miljoen voor aardwarmte.

Kas als Energiebron
Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) vult het huidige budget van het programma Kas als Energiebron in 2018 aan met € 23 miljoen. Dit extra budget is bedoeld  voor de EHG en MEI-regelingen (€ 12,8 mln.), pilots in het kader van aardgasloze glastuinbouw (€ 3 mln.)  en onderzoek, proof of principle projecten en kennisuitwisseling (€ 7,2 mln.)  Dit is een forse extra impuls voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Het ministerie van LNV werkt samen met LTO Glaskracht aan de daadwerkelijke  invulling en organisatie. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de programmerings- en besluitvormingsaanpak van Kas als Energiebron.

CO2-afvangst
Er wordt € 12 miljoen ingezet voor de cofinanciering van pilotprojecten en de ondersteuning van kostenstudies in het kader van CO2-afvangst. Hiermee kan de sector ervaring opdoen met de afvangst van CO2. Ook ontstaat inzicht in de kosten. De ministeries van EZK en LNV hebben een openstelling van de tenderregeling Energie-innovatie voorbereid. Deze regeling is 13 maart  gepubliceerd. De onderdelen voor CO2-afvangst staan open voor afvalbedrijven en de industrie. Dit is vangroot belang voor de energietransitie van de glastuinbouw. Vergaande energiebesparing in de glastuinbouw gecombineerd met de toepassing van aardwarmte, bio-energie  en restwarmte is pas haalbaar als de externe CO2-voorziening is geborgd. Verschillende afvalbedrijven werken samen met o.a. de Vereniging Afvalbedrijven en LTO Glaskracht aan plannen voor CO2-afvangst en kunnen hun voordeel doen met de regeling.

Aardwarmte
De huidige kennis van de ondergrond is gebaseerd op de data en informatie die voor gas- en oliewinning zijn verzameld in Friesland, Groningen, Drenthe, het zuidelijk deel van Zuid-Holland en het noordelijk deel van Noord-Holland. In andere delen van Nederland is  weinig data en informatie over de ondergrond aanwezig .  In 2018 wordt € 22 miljoen  voor het vergroten van de kennis van de ondergrond ingezet. Het gaat om een project van EBN met TNO voor het uitwerken en aanbesteden van de herbewerking van oude bestaande seismiek en het verwerven van nieuwe seismiek.

Klimaatakkoord
De budgetten komen uit de zogeheten klimaatenvelop van € 300 mln. per jaar, die in het regeerakkoord is aangekondigd. Het is de invulling voor 2018. Hoe deze middelen de komende jaren besteed gaan worden, is onderdeel van het klimaatakkoord dat in de loop van dit jaar tot stand komt. De voorbereiding van het klimaatakkoord is gestart. Daarvoor zijn “tafels” georganiseerd per sector. De glastuinbouw maakt onderdeel uit van de tafel Landbouw en Landgebruik onder voorzitterschap van Pieter van Geel. LTO Glaskracht organiseert samen met LNV de inbreng voor de klimaatopgave voor de glastuinbouwsector. Binnenkort wordt de aanpak bekend gemaakt. CO2-afvangst en aardwarmte zijn onderwerpen die bij meer tafels spelen. De tafels industrie, gebouwde omgeving en landbouw gaan daarover met elkaar in overleg.

De kabinetsbrief met bijlagen vindt u hier.

Meer nieuws