Is het haalbaar om bestaande industriële gasketels te elektrificeren?

TNO

Met deze vraag gaat een consortium bestaande uit Eneco, Cal trading, Huikeshoven, LTO Glaskracht Nederland, MVO (ketenorganisatie voor oliën en vetten) onder leiding van ECN part of TNO deze week van start.

In Nederland staan ruim 5.000 gasgestookte vlamketels die warmte leveren aan industriële bedrijven, glastuinbouw, warmtenetten, blokverwarming gestapelde bouw en de utiliteit zoals ziekenhuizen. De inzet (aantal draaiuren per jaar en vermogen) verschilt sterk per situatie. Om de toenemende duurzame energieproductie met fluctuerende energiebronnen, zoals wind en zon, te versnellen en te zorgen voor een aanzienlijke CO2-reductie ontstaat een steeds grotere behoefte aan zowel additionele elektriciteitsvraag als ook flexibele elektriciteitsvraag op momenten van overschot aan goedkope groene stroom.

Om de baseload warmtevraag te elektrificeren zijn Power2heat opties, zoals een warmtepomp en electroboilers. Voor de flexibele load zijn technieken met een hoger rendement (COP) op korte termijn nog te kostbaar qua investering. ECN part of TNO en de projectpartners zien potentie in het omturnen van de bestaande industriële gasketels naar hybride ketels die flexibel kunnen opereren en reageren.

Retrofit
Om gebruik te kunnen maken van het groeiende maar volatiele aanbod van duurzame elektriciteit is een overgangstechnologie nodig waarbij bestaande gasgestookte ketels geleidelijk aan kunnen worden geëlektrificeerd. TNO onderzoekt het concept waarbij de gasketels ‘in het werk’ geretrofit wordt. De ketel wordt voorzien met elektrische elementen en tevens van een geschikte regeling waarbij op elektriciteit kan worden overgeschakeld afhankelijk van het aanbod van duurzame elektriciteit. Van belang is dat deze retrofit oplossing kostencompetitief is en eenvoudig in uitvoering wordt zodanig dat het de drempel voor toepassing door bedrijven verlaagd. Issues die opgelost dienen te worden zijn onder andere de garantie en certificering voor hoge druk ketels en de beschikbare net aansluiting wat bij een aantal bedrijven limiterend is.

Resultaat
Bij drie praktijkcases wordt de retrofit toepassing onderzocht: in de tuinbouw, gebouwde omgeving en industrie. Het resultaat moet inzicht geven wat de technische en economische randvoorwaarde zijn om dit op relatief korte termijn (<2 jaar) op grote schaal te realiseren. De resultaten komen begin 2019 beschikbaar.

Dit project is gefinanciering door ministerie van Economische Zaken i.h.k.v. de Topsector Energie en genoemde partijen.

Meer nieuws