Energiemonitor WEcR: CO2-emissie glastuinbouw stabiliseert

De CO2-emissie van de glastuinbouw stabiliseert sinds 2014 op een niveau van 5,7 Mton. De sector is nog 1,1 Mton verwijderd van het in 2017 aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020. Op basis van de actuele verwachtingen schat WEcR in dat de CO2-emissie tot en met 2020 niet veel zal wijzigen en dat het CO2-doel waarschijnlijk niet zal worden gerealiseerd. Dit blijkt uit de Energiemonitor 2018 van WEcR (Wageningen Economic Research).

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw lag hiermee in 2018 16% onder het niveau van 1990. De CO2-emissie van de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) lag met 4,2 Mton 39% onder het niveau van 1990. In Nederland als geheel was de CO2-emissie 1% lager dan in 1990. De glastuinbouw ligt ondanks de stabilisatie voor op de nationale ontwikkeling. Daarnaast zet de inzet van duurzame energie door met bijna 1 procentpunt stijging en komt in 2018 uit op 7,3%, gelijk aan het landelijk aandeel. De groei bij duurzame energie wordt veroorzaakt door aardwarmte en inkoop van duurzame warmte.

Klimaatakkoord
Deze trends, waaronder ook de intensivering van het energiegebruik, zijn in 2018 en 2019 meegenomen in de gesprekken over het klimaatakkoord waarin de richting voor 2030 wordt bepaald. In het klimaatakkoord is een intensivering van de aanpak opgenomen. Er wordt extra ingezet op onderzoek en pilots naar fossielvrije teelt en kennisdeling daarover. Verder worden de bestaande subsidieregelingen versterkt om toepassing van besparende en duurzame technieken meer te stimuleren. Er wordt een gebiedsaanpak gestart om gericht klimaatneutrale energievoorziening te realiseren en modernisering van kassen te bevorderen.

Afnemend CO2-plafond
De afvlakkende trend bij de CO2-emissie is mede het gevolg van externe ontwikkelingen op de energiemarkt waardoor de inzet van WKK’s voor verkoop van elektriciteit weer stijgt. Deze elektriciteitsproductie voor het net heeft overigens een positief effect op de nationale CO2-emissiereductie (1,6 Mton). Deze reductie telt in de IPCC-methodiek voor CO2-emissie niet mee bij de glastuinbouw. WEcR zal later dit jaar met een nadere analyse komen welk effect dit heeft op het realiseren van de doelstelling voor 2020.

De glastuinbouwsector heeft afspraken met de overheid gemaakt over een jaarlijks afnemend CO2-plafond. Bij overschrijding van dit plafond betaalt de glastuinbouwsector de overheid zodat het teveel aan CO2 uitstoot volgens de afspraken kan worden gecompenseerd. De glastuinbouw is de enige niet-ETS sector die afspraken over een CO2-doelstelling heeft gemaakt. Uiteraard is de inzet van de sector om het doel te halen en de kosten van een plafondoverschrijding te voorkomen.

Trends in beeld
In de Energiemonitor rapporteert WEcR sinds 1990 de ontwikkeling van CO2-emissie, energie-efficiëntie en duurzame energie in de glastuinbouw en worden bovendien de achterliggende trends in beeld gebracht. Bekijk de Energiemonitor 2018, het persbericht van Wageningen Economic Research en een toelichtende infographic hier.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

De Energiemonitor wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws