Eindrapport: Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witte-veen + Bos heeft onderzocht welke stoffen momenteel worden toegepast. Er is in kaart gebracht met welke doseringen voor welk doel ze worden toegepast, wat de risico’s voor het milieu zijn en wat de mogelijke effecten zijn als deze stoffen in het milieu of drinkwater terechtkomen. Onderzocht is welke middelen op welke wijze zonder gevaar voor milieu en drinkwater zijn toe te passen en die resulteren in een duurzame winning van aardwarmte.

Conclusie
Inhibitoren hebben uitgaande van de nu toegepaste materialen, door hun beschermende werking tegen corrosie een positief effect op het milieu, omdat de kans op lekkages als gevolg van corrosie wordt gereduceerd. Daarbij wordt ook neerslag van radioactief lood in de bovengrondse installaties gereduceerd.

Wel bestaat er een risico op lekkage van inhibitoren aan de injectiekant. Een worstcasescenario geeft aan dat bij een niet tijdig gedetecteerde lekkage na 25 jaar maximaal 0,35 ppm aan inhibitor bij een drinkwaterput kan worden aangetroffen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de afbreekbaarheid van (afbreekproducten van) inhibitoren onder geothermische condities in reservoirs of watervoerend pakket onbekend is en dat dit beter dient te worden uitgezocht.

Aanbevelingen

  • opstellen van een structureel corrosiemanagementplan voor de gehele sector en verwerking in risk-based inspectieplan;
  • kwaliteitscontrole op corrosiemanagementplan (audit);
  • implementeren corrosietoeslag in putontwerp standaarden;
  • beter uitzoeken hoeveel inhibitor er in het reservoir terecht komt, wat de afbreekbaarheid van de inhibitoren is (incl. afbreekproducten), wat de diffusie snelheid van inhibitoren is, hoe het reservoir water zich door het omliggende gesteente verplaatst en wat het effect van de inhibitoren en afbraakproducten is op het milieu;
  • daarnaast wordt onderzoek naar toepassing van meer corrosiebestendige materialen aanbevolen, waardoor de dosering van inhibitoren naar verwachting kan worden beperkt.

Dit project is geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws