Call nieuwe projectideeën Kas als Energiebron september 2024

Dennis Medema

Kas als Energiebron doet een oproep om nieuwe projectideeën in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid aanvullende middelen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versneld en substantieel realiseren van de CO2-reductie. We roepen op om voorstellen in te dienen voor projecten met uitvoering in 2025 en later. In enkele gevallen kunnen projecten nog in 2024 starten.. Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde brief. Indicaties voor mogelijke nieuwe projecten moeten uiterlijk vrijdag 28 juni zijn ingeleverd.

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030
Op 30 november 2022 is het nieuwe convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 getekend. Daar zijn de afspraken in het klimaatakkoord en het coalitieakkoord geconcretiseerd en uitgewerkt samen met de betrokken partijen Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën. Het doel is grofweg om de CO2-emissie te halveren t.o.v. 2020. De tekst is hier terug te vinden. Daarnaast heeft Glastuinbouw Nederland zijn energievisie herijkt en gepubliceerd: Visiedocument Energie 2023.

CO2 reductie
De veranderingen in de energiebelasting zal richting 2025 – 2030 grote impact hebben op de bedrijven. Dit brengt de energietransitie in een versnelling; het genereert extra aandacht voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Dit zien we onder andere terug in de belangstelling voor cursussen, bijeenkomsten en subsidieregelingen zoals de EG regeling.
Er is en blijft dus nog een grote opgave om de CO2-emissie in de komende jaren te reduceren. Dit betekent dat voor het halen van de ambitie van klimaatneutraal het onderzoek zwaarder gefocust moet worden op het mogelijk maken van (de implementatie van) een rendabele klimaatneutrale productiewijze. De call blijft daarom in het teken van onderzoek dat oplossingen aandraagt die bedrijven de komende jaren (sneller) in staat stellen de stap te zetten naar verdere CO2 reductie.

Meer nieuws