Kwaliteit en beschikbaarheid CO2 uit industriële bronnen

Beschrijving

Uit industriële bronnen of (biomassa-)WKK's blijft CO2 ongebruikt voor de glastuinbouw en dat betekent een onbenut energiebesparingspotentieel. De projectonderdelen zijn:

  • Inventarisatie van toekomstige CO2 leveranciers met daarbij de kwaliteit van de geleverde (eventueel duurzame of 'groene') CO2 en eventuele reinigingsstappen.
  • Een overzicht van biomassa's en bijbehorende invloed van het verstoken van deze biomassa's op de samenstelling van de rookgassen.
  • Er wordt gekeken naar de huidige reinigingstechnieken van rookgassen van onder andere elektriciteitscentrales en de in ontwikkeling zijnde technieken.

 

Resultaten

Op zoek naar meer efficiënte en duurzame productiemethodes is een inventarisatie naar de beschikbaarheid en kwaliteit van alternatieve CO2-stromen uitgevoerd. Vanuit drie sectoren zijn qua hoeveelheid en locatie beslist kansrijke bronnen in de nabijheid van GTB's beschikbaar. Verschil in schaalgrootte kan een probleem vormen. Met biomassa zijn duurzame CO2-stromen 'op maat' te produceren, bijvoorbeeld een co-vergistingsinstallatie in landelijk gebied. De kwaliteitsbepaling voor CO2-doseerstromen is zelfs voor de afzonderlijke componenten lastig.
Op basis van de recent aangescherpte effectgrenswaarden volgen scherpe eisen voor de maximale rookgasconcentraties, zeker in combinatie met de trend naar gereduceerde ventilatie gedurende de teelt. Met geavanceerde gasreiningstechnieken is aan deze scherpe eisen te voldoen. De economie van de verschillende complete systemen is mede bepalend voor de uiteindelijke keuze.

Projectnummer 13237
Startdatum 01-04-08
Einddatum 31-01-09
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder KEMA
Document

Onderzoek en projecten bio-energie