Bio-energie in de glastuinbouw

Biobrandstoffen leveren een bijdrage aan het terugdringen van het aardgasgebruik in de glastuinbouw. Het rapport ‘Herijking bio-energie’ geeft de ontwikkelingen aan en gaat in op de kansen voor bio-energie. De belangrijkste opties zijn het gebruik van resthout en de inzet van laagwaardige biomassa, zoals maaisel en champost. Ook lopen er projecten waarbij warmte, biogas en/of zelfs CO2 uit biomassa van derden wordt benut. De afgelopen twee jaar is opnieuw sterke belangstelling voor houtstook.

Voor (co-)vergisting liggen vooral kansen voor de afname van biogas, warmte en/of CO2. Eind 2015 gebruiken 32 bedrijven biomassa op in totaal 136 ha. Hiervan maakten 29 bedrijven gebruik van resthout. Op de biomassakaart staan verschillende biomassaleveranciers en houtstookprojecten binnen de glastuinbouw.

Energy Matters ondersteunt Kas als Energiebron met dit onderwerp. In de jaarrapportage 2016 zijn de uitgevoerde activiteiten te vinden.

Studiegroep Bio-energie

De studiegroep Bio-energie is voor tuinders met houtstook-, biogasinstallatie of afnemers van duurzame warmte. Zij wisselen kennis en ervaring uit over het realiseren van bio-energieprojecten, biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het ontvangen of leveren van groene CO2, restwarmte- of biogas, subsidies, emissies en vergunningen. Twee keer per jaar komt de studiegroep bijeen.

Bijeenkomsten & Presentatie

 

CO2 uit biomassa

De CO2 die vrijkomt uit de omzetting van biomassa wordt in kassen meestal niet benut. In de ‘Quickscan CO2 uit biomassa’ is de haalbaarheid onderzocht van verschillende CO2-afvangsttechnieken uit rookgassen van biomassa installaties en de CO2 die vrijkomt bij de opwerking van biogas naar groen gas. Er heeft een pilot gedraaid op een praktijkbedrijf voor CO2 afvangst uit houtstook. Bij enkele biogasprojecten wordt de CO2 hergebruikt in de glastuinbouw. Er wordt daarbij gewerkt aan een generiek meetprotocol om te kunnen borgen dat CO2 uit biogas zuiver genoeg is.

Subsidies

Voor toepassing van houtketels is er investeringssubsidie mogelijk vanuit de EHG-regeling. Daarnaast is voor de productie van duurzame warmte, elektriciteit en biogas een exploitatiesubsidie vanuit de SDE+-regeling mogelijk. Zelfs met de huidige lage energieprijzen is bio-energie rendabel.