Reductie kosten en impact van testwater bij aardwarmte boringen

Beschrijving

IF Technology heeft oplossingen onderzocht voor het lozen van water dat vrijkomt tijdens het testen van geothermische putten. Dit project is uitgevoerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.

Resultaten

Bij de realisatie van geothermische putten wordt geo/bronwater geproduceerd voor het schoonproduceren/ontwikkelen van de putten en het testen daarvan. In zijn algemeenheid werd tot 2015 het water per as afgevoerd en geloosd op Rijkswater. Rijkswaterstaat heeft aangegeven deze lozing onder de oude voorwaarden niet meer toe te staan. Deze nieuwe situatie creëert onzekerheid bij de geothermische operators. Dit heeft er toe geleid dat dit onderzoek is gestart waarin aan de ene kant alternatieve lozingsopties zijn bekeken en aan de andere is getracht meer duidelijkheid te krijgen over het lozen op Rijkswateren.

Het onderzoek heeft een tiental lozingsopties op basis van technische, financiële, juridische en maatschappelijke criteria afgewogen. Hieruit zijn het lozen op Rijkswater, het herinfiltreren in de eigen injector en het verdampen van het testwater als meest aantrekkelijke opties naar voren gekomen.  De drie scenario’s die zijn bekeken variëren in prijs tussen de € 150.000 en € 300.000,= .  De uiteindelijke keuze zal gedeeltelijk worden bepaald door de prijs maar zal ook afhankelijk zijn van:

  • De afstand tot zout Rijkswater;
  • De vergunbaarheid van het lozen op het Rijkswater;
  • De risicoperceptie, en t.z.t. de waargenomen effecten ten aanzien van het herinfiltreren van het testwater;
  • De tijd waarin een bassin gehandhaafd kan worden i.v.m. ruimtebeslag, vergunningen en maatschappelijke acceptatie.

Het lozen op Rijkswateren is vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. Inmiddels zijn er een drietal operators die een vergunning Waterwet hebben aangevraagd. Hierbij is nog niet duidelijk welk beleidsmatige kader wordt gehanteerd en wat de vergunningvoorwaarden zijn.

Projectnummer E16015
Startdatum 01-04-16
Einddatum 01-08-16
Afgerond Ja
Budget €47.920
Uitvoerder IF Technology e.a.
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer