Drie nieuwe onderzoeken gestart in Kennisagenda Aardwarmte

Drie nieuwe onderzoeken in de Kennisagenda Aardwarmte van Kas als Energiebron zijn gestart. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Microbiologie in aardwarmteprojecten
In geothermiesystemen kunnen bacteriën zorgen voor verstoppingen van injectiesystemen en gevaarlijke H2S-vorming. Om een beeld te krijgen welke microbiologie optreedt en mogelijk problemen kan veroorzaken wordt de microbiologie van verschillende doubletten, in verschillende aardlagen, bestudeerd. Microbial vult het protocol dat in het eerdere project van Microbial voor de Kennisagenda is ontwikkeld, aan met de kennis over de effecten in de verschillende aardlagen en de bestaande geothermie-putten. Hiermee kunnen geothermiebedrijven microbiologische problemen beter voorkómen en beheersen.

Lees meer over dit onderzoek.

Onderzoek verwijdering testwater geothermie
Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met meerdere bevoegde gezagen. Dit onderzoek door RHDHV komt met gedragen oplossingen over hoe met testwater dient te worden omgegaan, vanuit technisch, maatschappelijk en milieutechnisch oogpunt. Het project bouwt voort op recente studies van IF Technology en WM Innovative.

Lees meer over dit onderzoek.

Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte
In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, neerslag (scaling) en biologische vervuiling (biofouling) tegen te gaan. Witteveen + Bos bekijkt welke stoffen momenteel worden toegepast. In kaart wordt gebracht met welke doseringen voor welk doel ze worden toegepast, wat de risico’s voor het milieu zijn en wat de mogelijke effecten zijn als deze stoffen in het milieu of drinkwater terechtkomen. Zij onderzoeken welke middelen op welke wijze zonder gevaar voor milieu en drinkwater zijn toe te passen en die resulteren in een duurzame winning van aardwarmte.

Lees meer over dit onderzoek.

Meer aardwarmte nieuws