Onderzoek verwijdering testwater geothermie

Beschrijving

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met meerdere bevoegde gezagen. Dit onderzoek door RHDHV zal met gedragen oplossingen komen over hoe met testwater dient te worden omgegaan, vanuit technisch, maatschappelijk en milieutechnisch oogpunt. Het project bouwt voort op recente studies van IF Technology en WM Innovative.

Het project zal duidelijkheid geven over wat er in de wet- en regelgeving moet worden opgenomen en wat door het Ministerie kan worden gebruikt als input in het BAL en de Omgevingswet.

Tijdens het project is het volgende naar voren gekomen dat het gewenst is het project uit te breiden met een technische verdieping en meer details m.b.t. de opslag van testwater met als doel een praktisch toepasbaar eindproduct / beslisboom voor de omgang met testwater te realiseren, inclusief een voorzet tot monitoring van de afvoer. Het project is daarom verlengd, t/m 2019.

Dit project is geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Ardwarmte.

Projectnummer 20070
Startdatum 01-11-17
Einddatum 01-01-20
Afgerond Nee
Budget €88.000
Uitvoerder RHDHV

Onderzoek en projecten aardwarmte