De Kennisagenda

In de Kennisagenda Aardwarmte is van 2014-2018 onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. De Kennisagenda heeft, net zoals het programma Kas als Energiebron, een vraaggestuurd karakter. Dit houdt in dat voor de invulling en aansturing van de Kennisagenda de kenniscoördinatiegroep vanuit bedrijfsleven en overheid is ingesteld, bestaande uit: Platform Geothermie, DAGO, Glastuinbouw Nederland, ministerie van EZK, ministerie van LNV, TNO Age, Sodm en RvO. In 2019 wordt vanuit het ministerie van EZK een groter en breder kennis- en innovatieprogramma opgezet in overleg en samen met genoemde betrokken partijen.

Deze partijen bepalen gezamenlijk onderwerpen en geven advies over de ingediende onderzoeksvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep, bestaande uit Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, beslist uiteindelijk welke onderzoeksvoorstellen via de Kennisagenda gefinancierd worden.

Doelen

Doelen van de Kennisagenda zijn o.a. het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte, zoals die tot en met 2018 werd nagestreefd. Over het vervolg/verbreding vindt momenteel overleg plaats.

Onderzoekscall

Er zijn in totaal vijf onderzoekscalls uitgezet. Uit de aangedragen voorstellen heeft een beoordelingscommissie de meest passende geselecteerd, op basis van onder andere de prioriteit, de kosten en de mate waarin andere bedrijven en instellingen meefinancieren.

Onderzoeken Kennisagenda

Bekijk hieronder de onderzoeken vanuit de Kennisagenda en hier de lopende onderzoeken van TNO.

nieuws kennisagenda Aardwarmte

Meer nieuws kennisagenda Aardwarmte

onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte

Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

Afgerond

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witteveen + Bos heeft onderzocht welke stoffen...

Lees meer

Onderzoek verwijdering testwater geothermie

Lopend

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met...

Lees meer

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Afgerond

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten kennisagenda aardwarmte