CO2-sectorsysteem

CO2-sectorsysteem

Het CO2-sectorsysteem borgt het behalen van de CO2-doelstelling, die is afgesproken tussen de glastuinbouwsector en de overheid in het CO2-convenant 2012. De CO2-doelstelling is uitgedrukt in een absolute (Mton) hoeveelheid CO2. De doelstelling voor 2013 is 7,6 Mton en voor 2020 6,2 Mton. Daarmee daalt de doelstelling jaarlijks met 0,2 Mton.

Het CO2-sectorsysteem is ontwikkeld door het Productschap Tuinbouw (PT), Glastuinbouw Nederland en de ministeries van EZ, I&M en Financiën en trad in 2011 in werking. De uitvoering is per 2015 bij het ministerie van Economische Zaken, RVO ondergebracht nadat het PT is opgeheven. Er is een combinatie gemaakt met de registratie voor de landbouwtelling. Meer informatie vindt u bij RVO.