CO2-sectorsysteem

Het CO2-sectorsysteem borgt het behalen van de CO2-doelstelling, die is afgesproken tussen de glastuinbouwsector en de overheid in het CO2-convenant 2012. De CO2-doelstelling is uitgedrukt in een absolute (Mton) hoeveelheid CO2. De doelstelling voor 2013 is 7,6 Mton en voor 2020 6,2 Mton. Daarmee daalt de doelstelling jaarlijks met 0,2 Mton.

Het CO2-sectorsysteem is ontwikkeld door het Productschap Tuinbouw (PT), LTO Glaskracht Nederland en de ministeries van EZ, I&M en Financiën en trad in 2011 in werking. De uitvoering is per 2015 bij het ministerie van Economische Zaken, RVO ondergebracht nadat het PT is opgeheven. Er is een combinatie gemaakt met de registratie voor de landbouwtelling. Meer informatie vindt u bij RVO.

Energie Besparingssysteem Glastuinbouw

De glastuinbouwsector en de overheid stelden in het CO2-convenant vast dat het wenselijk is om naast het CO2-sectorsysteem ook een systematiek te ontwikkelen waarmee een individuele vertaling van de CO2-emissie naar de bedrijven wordt gerealiseerd. Deze is vastgesteld in het Nationaal Energieakkoord (2013). Het hangt samen met behoud van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de verlaagde belasting op aardgas, die op de sector van toepassing is.

Het behoud van deze lage energiebelasting is van cruciaal belang voor de glastuinbouwsector. Per jaar gaat dit om meer dan 100 miljoen euro. Voor een individueel bedrijf gaat het om bedragen die oplopen tot meer dan €60.000 per jaar. Behoud van de verlaagde energiebelasting is, ondanks Europese instemming, geen zekerheid. De Nederlandse politiek en milieuorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Draagvlak bij hen hiervoor is dan ook cruciaal. Met het EBG toont de glastuinbouw aan dat, ondanks het lage belastingtarief, serieus wordt gewerkt aan minder gasverbruik. 

Het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) volgt de ontwikkeling van het gasverbruik per bedrijf. Jaarlijks wordt dit vergeleken met het toegestaan gasverbruik (de norm) en daaruit volgt een verrekening per bedrijf. In 2017 wordt dit systeem ingevoerd. De aanvraag voor een algemeen verbindend verklaring is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Het EGB is in nauwe samenspraak met een ondernemersgroep en vertegenwoordigers uit de adviessector ontwikkeld. De werking en hoofdlijnen van dit plan liggen vast en worden niet meer aangepast. Op onderdelen wordt de gedetailleerde werking en uitvoering wel verbeterd.

De opbrengsten uit het EBG worden gebruikt voor de financiering van het programma Kas als Energiebron.

Meer informatie over het EBG is te vinden op ltoglaskrachtnederland.nl.