Restwarmte in de regio

De vermindering van het fossiele energieverbruik kent naast de landelijke vormgeving ook een regionale component. Warmte projecten moeten immers dicht bij de bedrijven zelf plaatsvinden. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de regionale verduurzamingsopgaven.

Een van de onderwerpen is het benutten van lokaal en regionaal beschikbare warmte. De uitdaging is om de verbinding tussen de landelijke aanpak in Kas als Energiebron en de regionale duurzaamheidsplannen te versterken, inhoudelijk en financieel: 1+1=3.

Glastuinbouw Nederland neemt deel aan het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en werkt met partijen aan een aantrekkelijke businesscase voor warmtelevering aan de glastuinbouw uit Rotterdam, geïntegreerd met geothermie en WKK.

Verder is het project WarmCO2 in Zeeuws-Vlaanderen al 5 jaar in bedrijf. Dit glastuinbouwgebied van bijna 150 hectare wordt van warmte en CO2 voorzien door YARA Sluiskil. 

Ook in de regio Amsterdam is een warmte-initiatief met mogelijkheden voor de glastuinbouw.

Warmtevisie Economische Zaken

Het kabinet stimuleert dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Omdat in veel steden het gasnet aan renovatie/vervanging toe is, is het nu volgens het kabinet een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen. Dat schreef minister Kamp van Economische Zaken (EZ) begin april 2015 aan de Tweede Kamer in de Warmtevisie. Glastuinbouw Nederland leverde haar input voor de verdere uitwerking.

Het kabinet wil in de Warmtevisie onder meer de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Zo wordt gewerkt aan een nieuw marktmodel voor onder andere warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte meer gaat lijken op de markten voor elektriciteit en gas. Dit draagt bij aan de leveringszekerheid en zorgt voor een toekomstbestendige warmtevoorziening.

Roadmap warmtenetten

Wilt u aan de slag met restwarmte? Maak dan gebruik van de roadmap. Hierin staat meer informatie over onder andere tracébepaling, componenten, verdienmodellen, rentabiliteit en praktijkvoorbeelden.

Rekentool warmtenetten

Ook is een rekentool voor warmtenetten ontwikkeld dat inzicht geeft in de business case voor benutting restwarmte en CO2 van derden.