Barometer marktpositie WKK

Beschrijving

Energy Matters ontwikkelt een barometer voor WKK in de glastuinbouw. Deze beschrijft de marktpositie van WKK voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De investeringsmogelijkheden voor WKK worden middels een aantal 'aanwijzers' getoond. De plaats van de aanwijzers is in dit project bepaald aan de hand van energiemarktgegevens en deskundigen, verwerkt in een model.

Deze barometer is in dit project ontwikkeld en wordt vervolgens tweemaal per jaar geupdate als vast onderdeel van het project "ondersteuning efficiënt fossiel en bio-energie" van EnergyMatters. De laatste versie is steeds te vonden op deze website bij het onderdeel over het programma Kas als Energiebron.

Resultaten

De marktpositie van WKK in de glastuinbouw is verder onder druk gekomen. Voor een gemiddeld bedrijf is de investering in WKK momenteel niet zonder meer rendabel. De marktpositie op lange termijn kan mogelijk iets verbeteren, maar blijft sterk afhankelijk van de ontwikkeling van exportcapaciteit en ontwikkeling van grootschalig productievermogen in binnen- en buitenland.
   
Voor 2013 en 2016 zijn de marktposities aanmerkelijk verslechterd ten opzichte van de eerste barometer in 2011. Dit komt door het wegvallen van de EIA-regeling voor WKK in de glastuinbouw en een verder afgenomen sparkspread. Hierdoor is nieuwe WKK slechts in specifieke gevallen rendabel. Ook speelt mee dat de elektriciteitsprijzen lager uitvallen door een lage CO2-prijs in het ETS. Randvoorwaarden zoals benutting van CO2 uit de rookgassen, een hoge warmtedekking en flexibel in kunnen spelen op energiemarkten, worden van groot belang voor een rendabele exploitatie. Op basis van variabele kosten kan bestaande WKK nog draaien.

De situatie voor 2019 is min of meer gelijk gebleven met de kanttekening dat het meest negatieve scenario verder verslechterd is. De twee extremen zijn hier nader toegelicht. De meest positieve case voor gasmotor-WKK wordt gerealiseerd als er veel elektriciteit wordt geëxporteerd naar onder andere Duitsland, waardoor de prijs tijdens plateau-uren wordt bepaald door gasgestookte elektriciteitscentrales. Ook een vraagstijging als gevolg van onder andere. elektrisch rijden of een sterke groei van gebruik van warmtepompen werkt positief. Gasmotor-WKK kan in de meritorder nog draaien voor een reële prijs; investeren in nieuwe WKK hangt af van de situatie.

Het meest negatieve scenario gaat uit van géén elektriciteitsexport maar juist extra import. Door de sterke stijging van het opgesteld vermogen van windturbines en nieuwbouw van kolencentrales kunnen kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland dan de prijs tijdens plateau-uren gaan bepalen. De waarde van de flexibiliteit van WKK is niet hoog genoeg om de lagere forwards te compenseren. Bestaande WKK's draaien dit meest negatieve scenario niet meer rendabel.

De spreiding tussen beide uitersten in 2019 is zeer groot en zeer gevoelig voor de gemaakte aannames. Energy Matters verwacht dat de elektriciteitsmarkt voorbij 2016 gaat reageren op de aanhoudend lage prijzen en de voorspelde groei van duurzaam opgewekte elektriciteit met wind en zon. In binnenland, maar vooral ook in buitenland, wordt door een gebrek aan vraaggroei versneld vermogen uit bedrijven genomen. De markt lijkt hierbij een klassieke varkenscyclus te volgen waardoor de prijzen op de lange termijn weer kunnen verbeteren.

Projectnummer 14146
Startdatum 01-10-10
Einddatum 30-04-11
Afgerond Ja
Budget €29.455
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Inpassing HOTCO2

Afgerond

HOTCO2 is een techniek waarbij de productie van CO2 en warmte uit aardgas min of meer losgekoppeld kan worden. De doelstelling van dit project is om...

Lees meer