Rookgasschade in beeld

Beschrijving

In dit project wordt door middel van metingen in de kaslucht de mogelijke risico's van NOx en ethyleen als gevolg van toepassing van rookgassen voor CO2-dosering uit WKK installaties vastgesteld. In perioden met CO2-dosering weden vier meetcampagnes van ieder circa twee maanden verricht bij één teelt van roos, paprika en potplanten.

De concentratie van NOx werd op een aantal plaatsen in de kas continu geregistreerd en periodiek werden luchtmonsters genomen voor de bepaling van het momentane gehalte ethyleen. Gelijktijdig werd op één plaats buiten de kas de luchtsamenstelling bepaald. Raamstand en CO2-niveau werden eveneens geregistreerd en de ontwikkeling van het gewas werd continu gevolgd.

Resultaten

Het gebruik van rookgassen voor CO2-dosering uit WKK installaties kan in de kas tot NOx concentraties leiden die de algemeen vastgestelde grenswaarden voor negatieve effecten op planten overschrijden. Of, en zo ja, in welke mate deze grenswaarden worden overschreden, wisselt van bedrijf tot bedrijf en van seizoen tot seizoen. Ook de gemeten concentraties ethyleen bereikten in de kas waarden die hoger zijn dan de algemeen vastgestelde effectgrenswaarden voor negatieve effecten op planten. In tegenstelling tot NOx waren de concentraties van ethyleen in de kas niet structureel hoger dan die buiten de kas. Daarmee is niet bewezen dat het gebruik van rookgassen verantwoordelijk is voor deze mogelijk te hoge niveaus van ethyleen.

Projectnummer 11049
Startdatum 01-01-06
Einddatum 31-12-06
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Plant Research International
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

De ORC komt in de kas

Afgerond

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van...

Lees meer

ORC achter WKK

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie wordt de technische toepasbaarheid van Organic Rankine Cycle (ORC) op tuinbouwbedrijven met belichte teelten onderzocht....

Lees meer