Gerealiseerde winterproductie paprika onder LED biedt perspectief

Lisanne Schuddebeurs (Delphy)

Door toenemende marktvraag komt een jaarrond rendabele teelt van paprika steeds dichterbij. Met LED kan het klimaat meer onafhankelijk van de belichting worden gestuurd en kan in het spectrum worden gevarieerd om het gewas de juiste richting te geven. In het project ‘Jaarrond paprika met LED’ stond het ontwikkelen van een toekomstbestendige teeltstrategie met LED-belichting centraal. Die strategie moet aansluiten op de transitie richting een klimaatneutrale glastuinbouw. De gerealiseerde winterproductie biedt potentie.

Het produceren in zetsels en het realiseren van voldoende strekking van de internodia zijn op basis van eerdere onderzoeken met paprika onder belichting aangemerkt als de beperkende factoren voor een succesvolle winterteelt met paprika’s. De proefopzet was ingericht op basis van deze twee pijlers:

  • Door het aanbod van assimilaten (source) af te stemmen op de vraag naar assimilaten (sink) kan in de winter een vlakke productie worden gerealiseerd;
  • Door het toevoegen van verrood licht wordt een betere strekking van de internodia gerealiseerd.

Bij Delphy Improvement Centre waren twee kassen van ± 150 m2 op identieke wijze ingericht met de belichting als onderzoeksfactor:

  • Afdeling 10.1 was uitgerust met Hybride belichting bestaande uit 80 μmol/m2/s SON-t en 120 μmol/m2/s LED belichting (88% rood; 5% groen; 7% blauw);
  • Afdeling 10.5 was uitgerust met een volledige LED installatie met een intensiteit 200 μmol/m2/s. De LED was schakelbaar in dezelfde stappen als de Hybride afdeling (80 en 120 μmol/m2/s);
  • In de helft van beide afdelingen was 20 μmol/m2/s (10%) verrood licht toegevoegd, dit zorgde dus voor 4 lichtbehandelingen: Hybride ; Hybride + verrood ; LED ; LED + verrood.

 

Winterproductie in lijn

Het gewas werd op 21 september geplant en het hoofdras was ‘Mavera’. Er werd geteeld met twee stengels per plant, om zo voldoende groeikracht te hebben en de dunstrategie op praktische wijze te kunnen uitvoeren. Om het gewas in balans te houden met het aanbod aan licht, is er in het begin van de teelt buitenlicht weggeschermd om te voorkomen dat het aanbod aan assimilaten hoger is dan de vraag. Vervolgens is er vruchtdunning toegepast om te zorgen dat met het afnemende licht de vraag naar assimilaten niet hoger werd dan het aanbod met lichtsommen van ± 16 mol licht in de winter. Op basis van het verloop van de productie en zetting is aangetoond dat deze rekenkundige benadering van de teelt erin heeft geresulteerd dat er in de winterperiode continu zetting en ook continu oogst is gerealiseerd. De gemiddelde winterproductie lag tussen de 0.7 en 0.8 kg/m2/week, wat in lijn is met de vooraf berekende potentie van het gewas.

Hybride met verrood
Op basis van het meten van de wekelijkse lengtegroei, het meten van de internodia lengte en de beoordeling van de telers, is geconcludeerd dat het toedienen van verrood licht resulteert in extra strekking op de internodia, zowel in de hybride- als in LED-behandeling. Door de telers werd de behandeling ‘Hybride met verrood’ als enige beoordeeld als ‘werkbaar’, met nog steeds de kanttekening dat meer strekking gewenst is voor een goed werkbaar gewas.
De fotosynthese metingen hebben laten zien dat de verschillende lichtbehandelingen geen verschil opleverden in fotosynthese-eigenschappen van de bladeren. Wel bleek dat er in het voorjaar een snel verval was van de fotosynthese dieper in het gewas. Dit verval was sterker dan in een onbelichte teelt. Dit verval werd vooral veroorzaakt door een beperking van de huidmondjes opening. Deze metingen laten zien dat er dus een stap te maken is in de productie, maar anderzijds zal de oorzaak van dit verval achterhaald moeten worden. Het berekenen van de assimilatensom heeft laten zien dat dit een betere voorspelling van de productie geeft dan de PAR-som.

Rendabele winterteelt
Een onverwacht resultaat in de proef was het verschil in productie tussen de lichtbehandelingen en specifiek de behandeling ‘Hybride + verrood’. Deze lichtbehandeling realiseerde structureel gedurende de teelt een hogere productie met uiteindelijk gemiddeld 2.5 kg/m2 meer productie tot week 15 en 5 kg/m2 aan het einde van de teelt ten opzichte van de overige drie lichtbehandelingen. De oorzaak voor deze hogere productie is in de proef niet volledig te achterhalen geweest. Metingen aan droge stof percentage lieten geen verschillen zien. Wel lijkt de oorzaak te relateren aan het aandeel verrood in het lichtspectrum, die in de behandeling ‘Hybride met verrood’ het hoogst was. De uiteindelijke productie (rood geoogst) was aan het einde van de teelt 41.7 kg/m2; 37.5 kg/m2 ; 35.6 kg/m2 ; 36.6 kg/m2 voor respectievelijk ‘Hybride + verrood’ ; Hybride ; LED + verrood ; LED. Deze gerealiseerde productie biedt potentie richting een rendabele winterteelt. Het vruchtgewicht in de laatste weken van de teelt was te laag en vraagt nog verbetering.

Het project is medegefinancierd door de gewascoöperatie paprika, Philips en Ludvig Svensson.

Meer nieuws licht