Aubergine kan nog niet zomaar jaarrond worden geteeld

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

In oktober 2019 is de teeltproef gestart waarin onderzoek wordt gedaan naar jaarrond belichte aubergineteelt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en vindt plaats in twee onderzoekskassen van 150 m2 in Bleiswijk. In de ene kas wordt hybride belicht, in de andere kas met full LED. De keuze van het lichtspectrum is gebaseerd op een vooronderzoek door Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw.

Het doel van de proef is een toekomstbestendige jaarrond teelt, waarbij warmte en licht zo optimaal mogelijk worden benut bij een zo laag mogelijke input aan energie. Dit vraagt een gebalanceerde teelt, waarbij de plantbelasting (assimilatenvraag) in balans is met de hoeveelheid door het gewas geproduceerde assimilaten. Hiertoe wordt onder andere op basis van 3D-fotosynthesemeting door het gewas heen modelmatig berekend hoeveel assimilaten het gewas produceert. Door de assimilatenvraag van het gewas en de vruchten te bepalen kan dan worden gestuurd op een goede balans met gelijkmatige productie.

Belichtingsduur verkort
De eerste fotosynthesemetingen lieten verrassende resultaten zien. De fotosynthese van de bladeren presteerde ver beneden normale waarden en vertoonde duidelijke tekenen van schade. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar het schadebeeld vertoont overeenkomsten met het beeld bij tomaat bij te lange belichting (bijvoorbeeld 24 uur). De bladeren verdampen wel, maar het fotosysteem zelf is beschadigd. Op basis van de metingen is de belichtingsduur in de kassen op 5 december verkort van zestien naar dertien uur. Dit heeft geleid tot enig herstel, maar bij lange na nog niet voldoende. De productie blijft ook ver beneden de prognose, wat niet verrassend is gezien de veel lagere fotosynthese.

Werken aan oplossing
Hoewel alle betrokkenen graag een succesvolle teelt hadden gezien, is dit wel een constatering die belangrijk is voor de ontwikkeling van de belichte teelt. Tot nu toe heeft belichting van aubergine ook in de praktijk nooit de gewenste productie geleverd, maar men wist niet waarom. Nu de fysiologische oorzaak van het probleem is geconstateerd, kan worden gewerkt aan een oplossing. Hier zijn de onderzoekers en begeleidende telers nu volop mee bezig. Een belangrijke les uit dit onderzoek is dat zomaar jaarrond gaan telen, zonder vooraf gedegen onderzoek te doen, erg risicovol kan zijn.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en ministerie LNV. Ook gewascoöperatie Aubergine en Oreon dragen bij aan dit project.

Meer nieuws licht