Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED

Beschrijving

Doelstelling
Kennisontwikkeling over de gevolgen van gewasbelichting met LED (lichtintensiteit, daglengte, lichtspectrum en verhouding lamplicht/daglicht) op de ontwikkeling van plaaginsecten en biologische bestrijders.

Projectbeschrijving
Er is een transitie gaande naar een fossielvrije glastuinbouw met een zo beperkt mogelijk elektraverbruik. Naast een optimale benutting van daglicht moet er worden belicht op een manier die zo min mogelijk elektra kost / met zo efficiënt mogelijke armaturen. LED-armaturen zijn nu al meer dan tweemaal zo efficiënt als verouderde SON-T lampen. Met druk op het gewasbeschermingsmiddelengebruik en een grote belang van o.a. biologische bestrijders, is het van belang de effecten te weten van de overschakeling op LED. Dit biedt bedreigingen, maar ook kansen. Een intensievere teelt met belichting en hogere temperaturen leidt er bijvoorbeeld toe dat een groot aantal van de plagen ook in de winter zowel latent als actief in het gewas aanwezig kanzijn. Een grote onzekerheid is wat de reactie van plagen en hun bestrijders is op verschillende kleurenspectra en fotoperiodes belichting. Hierover is nog weinig bekend en dit onderzoek richt zich hier op.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een onderzoeksfaciliteit van de Vertify (Demokwekerij Westland). Twee onderzoekcompartimenten van beide 110 m2 worden allebei opgesplitst in twee aparte afdelingen en per afdeling worden er verschillende lichtbronnen geïnstalleerd. Daarmee zijn er vier belichtingsbehandelingen. Per afdeling worden er vierruime insectenkooien van minimaal 7 m2 geïnstalleerd. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de aandacht eerst uitgaat op de ontwikkeling van twee belangrijke plaagorganismen per gewas (chrysant / tomaat) en daarna ook op de natuurlijke vijanden. De variaties in belichtingsstrategie betreffen daglengte, lichtintensiteit, en met nadruk lichtspectrum.  De aandacht zal uitgaan naar een basis van rode (660 nm) LED’s vs. breedband spectrum (witte) LED’s, effect van verrood licht, belang van het aandeel blauw licht en  belang van aanwezigheid UV. In overleg zal ook een controle-behandeling met SON-T overwogen worden. De ontwikkeling van de geïntroduceerde insecten of mijten wordt intensief gevolgd, naast de gewasontwikkeling. Ook zal er aandacht zijn voor effect van lichtspectrum op het scouten. Het plan is om in totaal zeven onderzoeken uit te voeren:
1.Chrysant - Floridamineervlieg en de bestrijding door de sluipwesp Diglyphus isaea  ( mei/juni 2021)
2.Tomaat - Tabakswittevlieg en de bestrijding door Macrolophus  en eventueel sluipwespen– (september/ december 2022)
3. Chrysant – Effect op Californische trips – (december/januari 2021-2022)
4. Chrysant – Effect op de roofmijt Transeius montdorensis (december/jan. 2021-2022)
5. Chrysant – Effect op interactie trips en roofmijt (april/mei-2022)
6. Chrysant – Effect op roofwants Orius sp. (mei/juni-2022)
7. Tomaat - Galmijt (Aculops lycopersici)waarbij geexperimenteerd wordt met biologische bestrijders – (september/december 2022)

De exacte invulling en keuze van plagen en bestrijders zal in overleg worden gedaan, zodat dit project voldoende gewasoverstijgend is.

Projectnummer E21004
Startdatum 01-04-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €331.412
Uitvoerder Vertify i.s.m. Plant Lighting

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer

HNT telen in de praktijk

Lopend

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat het geen verdienmodel voor Let’s Grow wordt, het aantal betrokken ondernemers breder wordt en het…

Lees meer