Nieuwe balansen in HNT: hormonen en ecologie

Beschrijving

Doel: 

Kennis verkrijgen over de werking van plantenhormonen en de ecologische balans. Door meer kennis over hormonen en de ecologische balans komt er meer begrip over de werking van de plant samen met zijn omgeving. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op bijv. klimaat en belichting.

Aanpak:

Bij HNT zijn zes balansen gedefinieerd, namelijk de waterbalans, energiebalans en assimilatenbalans in de plant en de energiebalans, vochtbalans en CO2 balans in de kas. Bij het toepassen van HNT lopen telers en onderzoekers soms tegen problemen aan die niet geheel te verklaren zijn met deze balansen. In het recent verschenen rapport “De negen balansen in Het Nieuwe Telen” is daarom onderzocht in hoeverre de mineralenbalans, de ecologische balans en de hormoonbalans nuttige aanvullingen zijn op de bestaande zes balansen van HNT. Uit dit rapport blijkt dat er heel weinig parate kennis is over de  functies van hormonen, maar dat er in HNT wel veel van de effecten die waargenomen worden, geweten worden aan verstoringen hierin en dat er nog veel vragen liggen over de ecologische balans, met name in de ondergrondse situatie (substraat, micro-organismen, wortelgroei en de invloed hiervan op plantweerbaarheid). Er is veel fundamentele kennis aanwezig, maar tegelijkertijd is het de vraag welke kennis nuttig is in het kader van HNT en welke vertaalslag er nodig is om de kennis te ontsluiten.

Meer kennis en inzicht rondom de hormoon- en ecologische balans kan ons aanknopingspunten geven om bepaalde onbekende effecten te kunnen verklaren. Daardoor kan er beter gestuurd worden, ook m.b.t. toekomstig onderzoek hiernaar. Er zal ook kennis van andere instituten en universiteiten (o.a. GAC, Leiden, Utrecht) betrokken worden.

Werkpakket 1. Informatie verzamelen uit praktijk en literatuur.

Er wordt informatie verzameld uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Voor zowel plantenhormonen als micro-organismen wordt beschreven hoe ze werken en hoe ze verschillende processen in de plant sturen.  Er wordt gekeken welke middelen op basis van plantengroeibevorderende microben al onderzocht zijn, en wat hun effect is.

Er zal een kader geschetst worden over hoe de hormoonbalans en de ecologische balans geïntegreerd kunnen worden in duurzame teeltsystemen op basis van Het Nieuwe Telen. Hierin zullen ook de hiaten in kennis beschreven worden.

Werkpakket 2. Vertalen van deze informatie naar aanbevelingen voor de praktijk.

De kennis uit werkpakket 1 wordt “vertaald” naar toepassingen in de praktijk. Op basis van schema’s wordt de kennis zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt en begrijpelijk gepresenteerd, en worden voorbeelden gegeven van hoe dit in een teelt toepasbaar is. De kennis zal gepresenteerd en bediscussieerd in een workshop voor voorlichters, telers en andere betrokkenen bij HNT. In deze workshop worden ook de vastgestelde kennishiaten besproken, en wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn om te komen tot een verdere integratie van de hormoon- en ecologische balans in Het Nieuwe Telen.

Werkpakket 3. Afronding en rapportage.

Projectnummer 20146
Startdatum 01-04-20
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €49.989
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Uitbreiding KasKiesWijzer

Lopend

Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en...

Lees meer