Invloed LED op biologische plaagbestrijding: rol groen en blauw licht nader onderzoeken

Marjolein Kruidhof (WUR)

Binnen het Kas als Energiebron-project ‘LED bij zonlicht’ en ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ is er, naast de effecten van LED op de gewasgroei en –ontwikkeling, ook gekeken naar de effecten van LED op de gewasgezondheid. Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van de resultaten tot dusver. Zie bijlage voor de complete samenvatting van de onderzoekers van Wageningen University & Research (Glastuinbouw).

Voor de effecten van LED op biologische plaagbestrijding is het belangrijk om de directe effecten en de indirecte effecten – die via veranderingen in de plantweerbaarheid lopen – apart te beschouwen. Terwijl planten rood licht efficiënt kunnen gebruiken voor de fotosynthese, kunnen mijten en insecten geen licht in het rode en verrode gedeelte van het spectrum waarnemen. Wel hebben mijten en insecten fotoreceptoren voor UV-A en groen licht en kunnen sommige soorten ook blauw licht waarnemen. De verwachting was daarom dat natuurlijke vijanden die overdag op zoek gaan naar plaaginsecten, zoals sluipwespen, minder actief zijn onder lichtspectra met weinig voor hen waarneembaar groen licht.

Zoek- en parasiteringsactiviteit
In het KaE-project ‘LED bij zonlicht’ was inderdaad te zien dat de sluipwespsoort Aphidius ervi twee keer zoveel bladluizen parasiteerde onder een ‘wit’ LED-spectrum (met gelijke delen rood, groen en blauw licht) dan bij een rood-blauw LED-spectrum (dat bestond uit 95% rood en 5% blauw licht). Dit resultaat kwam overeen met informatie uit de literatuur.
In het KaE project ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ is dezelfde proef herhaald met twee soorten sluipwespen (Aphidius ervi en Aphidius colemani) met een klein – maar mogelijk belangrijk - verschil: dit keer was er voor rood-blauwe LED spectrum 5% van het rode licht vervangen door 5% groen licht. Verrassend genoeg werden er dit keer voor zowel Aphidius ervi als voor Aphidius colemani geen verschillen in zoek- en parasiteringsactiviteit gevonden tussen de twee contrasterende LED-spectra.

Beïnvloed door lichtintensiteit
De verklaring voor de grote verschillen in resultaat tussen deze twee vergelijkbare experimenten is niet geheel duidelijk. Het zou kunnen dat de sluipwespen een drempelwaarde hanteren qua hoeveelheid - voor hun waarneembaar – licht. Ook zou het kunnen dat de gevoeligheid van deze sluipwespen voor licht afhankelijk is van andere factoren, zoals de fysieke gesteldheid van de sluipwesp of overige omgevingsfactoren. Van sluipwespen van wittevlieg (Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus) is bekend dat hun activiteit kan worden beïnvloed door lichtintensiteit en daarmee waarschijnlijk ook door het LED-spectrum. Bij verder onderzoek naar het effect van LED-spectrum op sluipwespen is het belangrijk om verder te onderzoeken of er sprake is van een drempelwaarde van – groen (= goed waarneembaar) – licht of een geleidelijke toename van zoek- en parasiteringsactiviteit met de hoeveelheid groen licht.

Californische trips
In het project ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ is de invloed van LED-spectrum op de plantweerbaarheid van chrysant tegen Californische trips nogmaals onderzocht. Ditmaal was er aan alle spectra 20% verrood licht toegevoegd, omdat er tegelijkertijd proeven met paprika werden uitgevoerd. Opnieuw zagen onderzoekers dat de plantweerbaarheid van chrysant tegen Californische trips significant lager was onder het ‘witte’ LED-spectrum ten opzichte van een LED-spectrum met een hoger percentage rood licht (68% rood, 20% groen en 12% blauw). Verassend genoeg was de plantweerbaarheid van chrysant bij een spectrum met 90% rood licht, 5% blauw licht, 5% groen licht lager dan bij het spectrum met 68% rood, 20% groen en 12% blauw licht. Dit verschil in plantweerbaarheid kan derhalve niet alleen op basis van de verhouding tussen rood en verrood licht worden verklaard. Al deze resultaten samen genomen is het belangrijk om de rol van groen en blauw licht, zowel direct als indirect via de plantweerbaarheid, op plaaginsecten verder te onderzoeken.

Een uitgebreidere samenvatting is te vinden op de projectpagina’s op de website van Kas als Energiebron.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen