Potplantenteelt optimaal klimaatneutraal

Beschrijving

De groene potplantenteelt kan worden gekarakteriseerd als een extensieve teelt. Naast een piekverbruik van warmte in koude (nacht), is de lage lichtbenuttingsefficiëntie, doordat veel licht wordt weggenomen, een eigenschap van deze teelt. CO2 dosering is geen gemeengoed omdat informatie over de efficiëntie daarvan voor veel gewassen ontbreekt. Het doel van dit project is om klimaatneutraal teeltconcept op te stellen en te demonstreren en meer kennis te ontwikkelen rondom licht- en CO2 benutting van verschillende potplantensoorten. Er zijn 3 werkpakketten:

Werkpakket 1. Opstellen teeltconcept “klimaatneutrale potplantenteelt”. In overleg met de Club van 100 en telers zal een klimaatneutraal teeltconcept worden opgesteld. Gedacht wordt aan een aantal groene plantensoorten (Draceana, Schefflera, Calathea, Croton) vanwege dat die meer licht kunnen benutten dan in de praktijk gegeven wordt. Daarnaast lijkt vanuit technisch oogpunt een kasinrichting met warmte-koude opslag waarbij overtollige warmte geoogst wordt een geschikte manier om de energiehuishouding klimaatneutraal te maken.

Werkpakket 2. Uitvoering van teeltconcept. In een kasproef met 2 afdelingen (144 m2) van 7 maanden wordt het teeltconcept uit WP1 getoetst aan een praktijkteelt. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn o.a.:

  • Hoe efficiënt gaan de verschillende plantensoorten om met de aangeboden lichtintensiteiten? Leiden de in WP1 gestelde klimaatcondities tot optimaal functioneren van de plantbalansen?
  • Treedt er licht- en/of vochtstress op? Zo ja, bij welke grenzen, en leidt dit tot visuele schade?
  • Hoeveel energie en CO2 kan er worden bespaard met dit teeltconcept?

Er zullen 6 plantensoorten continu gemonitord worden om te bepalen wanneer en welke soorten lichtstress ondervinden. Tevens zullen er fotosynthese metingen worden gedaan om te bepalen hoe efficiënt de planten omgaan met de aangeboden lichtintensiteiten, CO2 concentraties en luchtvochtigheid. In opeenvolgende teeltrondes (in totaal tenminste 2) kunnen bevindingen leiden tot aanpassing en optimalisatie van het teeltconcept. Het energieverbruik, productie, teeltduur en sierwaarde zal vergeleken worden.

Werkpakket 3. Rapportage en communicatie

Vanuit de Club van 100 is er besloten om in 2018 een proef te doen waarin wordt gedemonstreerd dat er in de groene potplantenteelt meer licht kan worden toegelaten. Met extra financiering vanuit Kas als Energiebron kan er echter veel meer onderzocht worden en toegewerkt worden naar een klimaatneutrale teelt. Inzet vanuit de Club van 100 is € 73.500,-

De fotosynthesemetingen worden uitgebreid, en aangevuld met metingen met de CrobObserver (gedetailleerde monitoring van lichtbenutting en stress, zowel in tijd als resolutie). Met deze aanvulling kan tevens een eerste gewasgroeimodel voor de geselecteerde potplantgewassen worden ontwikkeld. Dit model, met de juiste fotosynthesekennis, kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van een integraal teeltconcept.

Projectnummer 20079
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €359.470
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten CO2