Freesia: Verkenning van kansen voor een fossielvrije teelt

Sander Hogewoning, Plant Lighting

Freesiatelers willen jaarrond een constantere productie dan nu het geval is. Dit heeft grote voordelen richting de markt en voor de arbeidsplanning. Hiertoe moet in de winter meer worden belicht en een hogere kastemperatuur worden aangehouden dan de huidige 8-10°C. Het is gezien de doelstellingen richting een fossielvrije glastuinbouw van belang dat dit op een zo duurzaam mogelijke wijze gebeurt: een hoge productie met zo min mogelijk elektra, een goede warmtebalans en een optimale benutting van CO2.

Belichtingsscenario’s
In deze studie van Plant Lighting, Ecocurves, Plant Dynamics en Pronk Consultancy zijn de effecten van verschillende belichtingsscenario’s voor een oude en moderne kas gesimuleerd. Bij een belichting met 200 of 300 μmol/m2/s PAR komt de gesimuleerde fotosynthese op waarden vergelijkbaar met die in de zomer. De kas moet echter op een gemiddelde etmaal temperatuur van tegen de 20°C worden gehouden. De daartoe benodigde extra warmte wordt tijdens de belichtingsuren en bij gebruik van een energiescherm vrijwel helemaal geleverd door de extra straling en de lampwarmte. De tijdens de belichtingsuren benodigde buiswarmte neemt daardoor af tot vrijwel nul, in het bijzonder als de belichting geheel of gedeeltelijk (hybride) met SON-T lampen wordt gerealiseerd. Echter, de nachtelijke warmtevraag neemt nauwelijks af, of zelfs toe bij hogere intensiteiten LED-belichting overdag (met twee gesloten schermen). Dit komt voornamelijk door het hogere temperatuursetpoint dat aangehouden wordt bij een hogere lichtsom.

Warmtepomp
Als in de toekomst geen aardgas meer beschikbaar is, dan kan de in het belichtingsseizoen benodigde (nachtelijke) warmte waarschijnlijk het best worden geleverd met een warmtepomp door middel van het uitbreiden van de bestaande installaties voor koeling van de bodem. Hoe het gewas reageert op een veel hogere intensiteit van SON-T en/of LED belichting moet proefondervindelijk moeten vastgesteld.

Bekijk het eindrapport via onderstaande link.

Dit project is gefinancierd vanuit de gewascoöperatie Freesia en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer CO2 nieuws